Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet. Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28..." /> Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet. Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28..." />

Høring - oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi – forslag til regulering av en landsomfattende og permanent ordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 14.10.05

Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet.

Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 15 (2005-2006).

 

Ny lov om endringer av folketrygdloven om behandling hos kiropraktor og manuellterapeut ble sanksjonert 21.12.2005 av Kongen i statsråd. Dette innebærer at fra 1. januar 2006 kan pasienten oppsøke kiropraktor og manuellterapeut med driftsavtale med kommunen direkte og samtidig få trygderefusjon for behandlingen. 

 

Kiropraktorer og manuellterapeuter vil kunne henvise til legespesialist og til fysioterapi og sykmelde inntil 8 uker. Manuellterapeuter vil også få anledning til å rekvirere radiologiske undersøkelser på lik linje med kiropraktorer.

 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-20/2005 "Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006", datert 22.12.2005  når det gjelder aktuelle lovbestemmelser og forskrifter.