Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet. Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28..." /> Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet. Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28..." />

Høring - oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi – forslag til regulering av en landsomfattende og permanent ordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 14.10.05

Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet.

Høringsfristen utløp 14. oktober 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet Ot. prp. nr. 28 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 15 (2005-2006).

 

Ny lov om endringer av folketrygdloven om behandling hos kiropraktor og manuellterapeut ble sanksjonert 21.12.2005 av Kongen i statsråd. Dette innebærer at fra 1. januar 2006 kan pasienten oppsøke kiropraktor og manuellterapeut med driftsavtale med kommunen direkte og samtidig få trygderefusjon for behandlingen. 

 

Kiropraktorer og manuellterapeuter vil kunne henvise til legespesialist og til fysioterapi og sykmelde inntil 8 uker. Manuellterapeuter vil også få anledning til å rekvirere radiologiske undersøkelser på lik linje med kiropraktorer.

 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-20/2005 "Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006", datert 22.12.2005  når det gjelder aktuelle lovbestemmelser og forskrifter.

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200200896 KTA EMH

19.09.2005

 

 

Høring - oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi – forslag til regulering av en landsomfattende og permanent ordning.

 

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005) Om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden, vedtok Stortinget at forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapeuter i sin helhet skal gjøres landsomfattende og permanent. Dette innebærer at pasientbehandling av kiropraktorer og av fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi omfattes av refusjonsordningen uten at pasienten må være henvist av lege. Videre innebærer det at disse behandlergruppene skal kunne vurdere arbeidsuførhet inntil 8 uker og henvise til legespesialist og til fysioterapi m.m.. Stortinget har lagt til grunn at ordningen trer i kraft så raskt som praktisk mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer som følge av Stortingets vedtak. Notatet er utarbeidet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvar for reglene om arbeidsuførhet.

Departementet tar sikte på å innføre den landsomfattende ordningen fra 1. januar 2006. Statsråden har besluttet en kortere høringsfrist enn det som følger av Utredningsinstruksens pkt. 5.2., se vedlegg.

 

Høringsnotatet er tilgjengelig elektronisk på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på http://www.odin.dep.no/hod eller www.hod.dep.no under lenken Dokumenter _ Høringer > Saker på høring.

 

Departementet foreslår at en landsomfattende ordning i størst mulig grad reguleres innen gjeldene regelverk. Dette innebærer endringer i folketrygdloven kapittel 5, 8 og 9 med tilhørende forskrifter, pasientrettighetsloven §§ 2-2 (rett til vurdering) og 2-3 (rett til fornyet vurdering) og poliklinikkforskriften.

 

Departementets vurderinger og forslag til lov- og forskriftsendringer følger av henholdsvis del II og del III i høringsnotatet. Arbeids- og sosialdepartementets vurderinger og forslag i forbindelse med behandlergruppenes rett til å vurdere arbeidsuførhet, fremgår i høringsnotatets pkt. 2.4. og del III.

 

Frist for eventuelle merknader til høringsnotatet settes til 14. oktober 2005.

 

Det bes om at uttalelsene sendes som e-post til emh@hod.dep.no

 

i tillegg til at uttalelsene sendes til følgende adresse: elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep. 0030 Oslo.

 

 

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

 

Elin Marlén Hollfjord
rådgiver

Til toppen