Høring - overføring av finansieringsansvaret for enkelte legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak

Høringsfrist 15. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Alliance UniChem AS
Alment praktiserende lægers forening
Apokjeden AS
Apotekgruppen
Den norske Lægeforening
Diakonhjemmets sykehus
Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Konkurransetilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Forbrukerrådet
Legemiddelindustriforeningen
Lovisenberg Diakonale sykehus
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk dermatologisk selskap
Norsk gastroenterologisk forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk psoriasisforbund
Norsk revmatikerforbund
Norsk revmatologisk forening
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Revmatismesykehuset Lillehammer
Sykehusapotekerne i Norge (adresse Rikshospitalets apotek)
Vitusapotek