Høring - pasientens legemiddelliste

Forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient skal bruke antas å være det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2017

Vår ref.: 17/2267

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Med pasientens legemiddelliste menes en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Legemidler er en viktig innsatsfaktor på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten og brukes både til forebygging og behandling. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient skal bruke antas å være det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne siden: regjeringen.no  

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsfristen er 18. september 2017

Med hilsen

 

Kari Sønderland   (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sverre   Engelschiøn
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

ACOS AS

Afasiforbundet i Norge

 Akademikerne

 Allmennlegeforeningen

 Apotekforeningen

 Barnekreftforeningen

 Barneombudet

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 Barne-, ungdoms- og familieetaten

 Bioteknologirådet

 CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 Datatilsynet

 Den norske advokatforening

 Den Norske Jordmorforening

 Den norske kirke

 Den norske legeforening

 Departementene

 Diabetesforbundet

 DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

 Frambu

 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 Fylkesråd for funksjonshemmede

 Galebevegelsen

 Gatejuristen

 Helsedirektoratet

 Helse- og sosialombudet i Oslo

 Helsetjenestens Lederforbund

 HIV-Norge

 Hørselshemmedes Landsforbund

 IKT Norge

 Infodoc

 Innovasjon Norge

 Institutt for helse og samfunn HELSAM

 Institutt for samfunnsforskning

 Juristforbundet

 JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 Juss-Buss

 Jussformidlingen i Bergen

 Jusshjelpa i Nord-Norge

 Kirkens Bymisjon

 Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 Kreftforeningen

 Kreftregisteret

 KS

 Landets fylkesmenn

 Landets helseforetak

 Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 Landets kommuner

 Landets pasient- og brukerombud

 Landets regionale helseforetak

 Landets universiteter

 Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 Landsforeningen Alopecia Areata

 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

 Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 Landsforeningen for voldsofre

 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 LO - Landsorganisasjonen i Norge

 Legeforeningens forskningsinstitutt

 Legemiddelindustrien

 Likestillings- og diskrimineringsombudet

 Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 Likestillingssenteret

 Marborg

 Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 Menneskerettsalliansen

 Menneskeverd

 Mental Helse Norge

 MENIN

 Munn- og halskreftforeningen

 MS – forbundet

 Nasjonalforeningen for folkehelsen

 Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 Norges Astma- og Allergiforbund

 Norges Blindeforbund

 Norges Døveforbund

 Norges Farmaceutiske Forening

 Norges Fibromyalgi Forbund

 Norges forskningsråd

 Norges Handikapforbund

 Norges Juristforbund

 Norges kristelige legeforening

 Norges Kvinne- og familieforbund

 Norges Parkinsonforbund

 Norges Røde Kors

 Norsk Biotekforum

 Norsk Cøliakiforening

 Norsk Epilepsiforbund

 Norsk Ergoterapeutforbund

 Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 Norsk Forbund for psykoterapi

 Norsk Forbund for utviklingshemmede

 Norsk Forening for cystisk fibrose

 Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 Norsk Forening for nevrofibromatose

 Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 Norsk Fysioterapeutforbund

 Norsk Gestaltterapeut forening

 Norsk gynekologisk forening

 Norsk helsenett SF

 Norsk Helse- og Velferdsforum

 Norsk Immunsviktforening

 Norsk Intravenøs Forening

 Norsk Kiropraktorforening

 Norsk Logopedlag

 Norsk Manuellterapeutforening

 Norsk OCD forening, ANAKE

 Norsk Ortopedisk Forening

 Norsk Osteopatforbund

 Norsk Osteoporoseforening

 Norsk Palliativ Forening

 Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 Norsk Presseforbund

 Norsk Psoriasis Forbund

 Norsk Pasientforening

 Norsk Psykiatrisk Forening

 Norsk Psykoanalytisk Institutt

 Norsk Psykologforening

 Norsk Radiografforbund

 Norsk Revmatikerforbund

 Norsk selskap for ernæring

 Norsk senter for menneskerettigheter

 Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

 Norsk sykepleierforbund

 Norsk Tannpleierforening

 Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 Norsk Tourette Forening

 Norske Fotterapeuters Forbund

 Norske Ortoptister forening

 NUPI

 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

 Organisasjonen Voksne for Barn

 Parat

 Pensjonistforbundet

 Personskadeforbundet

 Personvernnemnda

 Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 Regjeringsadvokaten

 Rettspolitisk forening

 Riksrevisjonen

 Rokkansenteret

 ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 Ryggforeningen i Norge

 Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 Rådet for legeetikk

 Rådet for psykisk helse

 Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

 Sametinget

 Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

 SINTEF Helse

 Spekter

 Spiseforstyrrelsesforeningen

 Statens helsetilsyn

 Statens legemiddelverk

 Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 Statens seniorråd

 Statstjenestemannsforbundet

 Stoffskifteforbundet

 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 Stiftelsen Organdonasjon

 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 Stiftelsen Rettferd for taperne

 Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

 Sysselmannen på Svalbard

 Tankesmien Skaperkraft

 Tannlegeforening

 Turner Syndrom foreningen i Norge

 UNIO

 Utdanningsforbundet

 Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 Vestlandske Blindeforbund

 Virke

 Visma

 Voksne for Barn

 Volvat Medisinske Senter AS

 We shall overcome

 Yngre legers forening

 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet