Høring om oppfølging av Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovendringer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2008

Vår ref.:

Høringsinstanser
jf. vedlagte liste

Deres ref Vår ref
200800221-  /SEB
Dato
28.01.2008

Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 vedtatt hovedtrekkene i ny alderspensjon fra folketrygden på bakgrunn av St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene og St.meld. nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Vedtakene er basert på brede forlik i Stortinget.    

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til oppfølging av Stortingets vedtak og utkast til lovbestemmelser om ny alderspensjon i folketrygden, jf. vedlagte høringsliste. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. Det kan også fås ved henvendelse på tlf. 22 24 86 01.

Høringsfristen er 28. april 2008. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (seb@aid.dep.no) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett.

Alle som ønsker det kan komme med høringsuttalelse selv om man ikke er oppført som høringsinstans på vedlagte liste.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Jacob Hanssen
avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidssamvirkenes Landsforening

Bedriftsforbundet

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Departementene og Statsministerens kontor
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Direktoratet for arbeidstilsynet

Fafo
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Kommunal Landspensjonskasse
Kredittilsynet
KS

Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Fiskerlag
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norske Pensjonskassers Forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonstrygden for sjømenn

Riksrevisjonen

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Seniorsaken Norge
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens Pensjonskasse
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Trygderetten

UNIO Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
Utlendingsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund