Høring - rapport fra arbeidsgruppe om makroovervåking

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2012

Vår ref.: 11/3470 ReE

Høring - rapport fra arbeidsgruppe om makroovervåking

Finansdepartementet oppnevnte høsten 2011 en arbeidsgruppe for blant annet å utrede hvordan arbeidet med bufferkrav og makroovervåking bør innrettes i Norge, herunder blant annet spørsmål om utforming av motsyklisk kapitalbuffer. Gruppen fikk også i oppdrag å vurdere et forslag fra Finanstilsynet om lovhjemmel til å fastsette forskrift om forsvarlig utlånspraksis. Finansdepartementet har nå mottatt rapporten fra arbeidsgruppen:
~/link/63ae918c0f9b49c4a35f2357c2f63f62.aspx

Utredningen inneholder blant annet forslag om hvordan beslutninger om et motsyklisk kapitalbufferkrav til banker skal organiseres og et forslag om en lovhjemmel til å treffe tiltak rettet mot finansinstitusjoner begrunnet i hensynet til finansiell stabilitet.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til mr@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av høringsnotatet oversendt.

Departementet ber om ev. merknader innen 9. mars 2012. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.

Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                Per Øystein Eikrem
                                                                                avdelingsdirektør

 

 

Organisering av og virkemidler for makroovervåking av det finansielle systemet
Rapport fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra Norges Bank, Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Høringsliste

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen