Høring - Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2007

Vår ref.: 200401216-/CBK

Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs hovedforsamling i fjor høst og undertegnet av Norge og en rekke andre land 30. mars 2007. Kongelig resolusjon om saken var vedtatt samme dag.

AID har fått ansvaret for en samlet vurdering av ratifisering av konvensjonen. Det er ønskelig at Norge ratifiserer konvensjonen så snart som mulig.

Vi ber om å få eventuelle merknader senest 14. september 2007 til at konvensjonen ratifiseres. Herunder ber vi vurdert om det er noen norsk lovgivning som må endres før konvensjonen kan ratifiseres.

Vi ber departementene legge fram spørsmålet om ratifisering for underliggende etater for uttalelse, dersom de mener det er nødvendig for å få opplyst saken. Vi ber også om å få en tidsplan for når proposisjoner med eventuelle nødvendige lovendringer kan legges fram. Vi minner om at departementene også har vurdert konvensjonen i forbindelse med undertegningen, jfr UDs e-post av 7. mars 2007.

Konvensjonsteksten følger vedlagt. Den finnes også på FNs nettsider: http://www.un.org/esa/socdev/enable/. Der ligger det også utfyllende informasjon om saken. UD er i ferd med å oversette teksten til norsk.

Ifølge konvensjonen artikkel 33 nr. 2 skal det etableres et uavhengig nasjonalt oppfølgingsorgan. Vi kommer tilbake til dette spørsmålet.

Vi gjør oppmerksom på at denne henvendelsen kun gjelder ratifikasjon av selve konvensjonen. Ratifikasjon av den frivillige protokollen blir behandlet som egen sak.

Med hilsen
Barbro A. Bakken (e.f.)
ekspedisjonssjef

Stephan Mo
avdelingsdirektør

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

NB: Konvensjonsteksten er kun på engelsk.

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Miljøverndepartementet
 • Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner
 • Samferdselsdepartementet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen