Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2013

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring et forslag om å etablere en ordning for registrering av enkeltpersoners kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett til bruk ved kredittvurdering. En registreringsordning vil bidra til at finansforetakene har et bedre grunnlag for kredittvurdering ved søknad om lån og kreditt. Dette vil kunne hindre at personer tar opp større låne- og kredittforpliktelser enn det de kan betjene, og således forebygge alvorlige gjeldsproblemer i befolkningen.

Vår ref.: 12/6743

Høring – registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om lov - og forskriftsendringer som skal legge til rette for registrering enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering.

Formålet med forslaget er å forebygge gjeldsproblemer i befolkningen. En registreringsordning vil bidra til at finansforetakene får et bedre grunnlag for kredittvurdering ved søknad om lån og kreditt. Dette vil kunne hindre at personer ikke tar opp større låne- og kredittforpliktelser enn det de kan betjene.

To alternative modeller for registrering av enkeltpersoners kreditt skal høres; en offentlig og en privat modell. Ved offentlig modell foreslås det at registreringen legges til Løsøreregisteret, mens ved privat modell foreslås det en registreringsordning som skal administreres av bransjen selv.

Forslagene i høringen baserer seg i det vesentlige på ”Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering”, som ble avgitt til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren i april 2012. I tillegg reises enkelte problemstillinger i høringsnotatet som ikke er behandlet eller konkludert på i rapporten.  

Det bes om at høringsinstansene selv legger frem høringsdokumentene for relevante underordnede organer og organisasjoner.

Høringsuttalelsene kan sendes til postmottak@bld.dep.no, eventuelt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukeravdelingen, Postboks 8036 Dep 0030 Oslo.

Høringsfristen er 12. februar 2013.

 

Med hilsen

 

 

Bodhild Fisknes (e.f.)

 

                                                                                          Hilde Merethe Berg

 

Vedlagt følger:
- Høringsnotat
- ”Rapport om alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering”
- Høringsliste
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

HØRINGSLISTE  - sak om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Husbanken

Kommunenes Sentralforbund

Konkursrådet

Kontoret for fri rettshjelp

Namsfogden i Bergen

Namsfogden i Oslo

Namsfogden i Stavanger

Namsfogden i Trondheim

NAV Innkreving

Norges Bank

NOVA

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Skattedirektoratet

Statens Innkrevingssentral

Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO)

Statens kartverk

Statens Landbruksbank

Statens Lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

ØKOKRIM

800GJELD

 

Den norske Dommerforeningen

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Gjeldsoffer-Alliansen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges kreditorforbund

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sparebankforeningen

Virke

 

Danske Bank

DNB ASA

GE Money Bank

Nordax Finans AB

Nordea Bank Norge

Sparebank1 Gruppen AS

 

Handelshøyskolen BI

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø

Jurk

Juss-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Norges Handelshøyskole

Til toppen