Høringer

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for helsedøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2015

Vår ref.: 15/2889

Deres ref

Vår ref

Dato

    

15/2889      

07.09.2015

 

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister      

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for helsedøgns tjenester – kriterier og ventelister. 

 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 7. desember 2015.

 

 Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Hanne Ramstad Jensen                                                                     

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms-, og

familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

 Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Norges forskningsråd

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 

Sametinget

SSB

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskolerådet

Landets kommuner

 

Abelia

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Dedicare

 Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske legeforening

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

FO

Foreningen Norges døvblinde

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Geriatrisk ressurssenter i Oslo

Hjernerådet

Human Rights Service (HRS)

Innovasjon Norge

 Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 Institutt for samfunnsforskning

Kirkens bymisjon

KS

 

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Mental Helse Norge

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening

 Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT

PARAT-Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet LTN

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rådet for psykisk helse

Seniorsaken i Norge

Senter for seniorpolitikk

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

UHT Akershus
UHT Aust-Agder
UHT Buskerud
UHT Finnmark
UHT Finnmark
UHT Hedmark
UHT Møre og Romsdal
UHT Nordland
UHT Nord-Trøndelag
UHT Oppland
UHT Oslo
UHT Sør-Trøndelag
UHT Telemark
UHT Troms
UHT Vest-Agder
UHT Østfold

USH Akershus
USH Aust-Agder
USH Buskerud
USH Finnmark
USH Finnmark (samisk)
USH Hedmark
USH Møre og Romsdal
USH Nordland
USH Nord-Trøndelag
USH Oppland
USH Oslo
USH Sør-Trøndelag
USH Telemark
USH Troms
USH Vest-Agder
USH Østfold
USHT Helse Fonna
USHT Hordaland
USHT Rogaland
USHT Sogn og Fjordane
USHT Vestfold

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)