Høring - Roan vindkraftverk - klage fra Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2013

I forbindelse med klagebehandlingen av Roan vindkraftverk har Olje- og energidepartementet mottatt en utdyping av klagen og hatt konsultasjoner med en av klagerne, Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord. Roan vindkraftverk er en sammenslåing av det som tidligere var Roan vindkraftverk og Haraheia vindkraftverk.

 

Haraheiadelen er viktigere for reindriften enn Roandelen. Olje- og energidepartementet ser derfor under klagebehandlingen nærmere på en utvidelse av Roandelen innenfor det omfang dette arealet er konsesjonsbehandlet av NVE. Samtidig skal departementet vurdere om utbygging på Haraheia kan reduseres.

 

Departementet ber om at kommunens eventuelle kommentarer til klagen fra Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord sendes departementet innen 10. mai 2013. Dersom det er behov for ytterligere dokumenter eller av andre grunner er spørsmål i forbindelse med saken, kan det tas kontakt med departementet.

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets klagevedtak etter energiloven vil være et endelig vedtak som ikke kan påklages. Det er derfor viktig at de klagemotpartene som har kommentarer til saken, fremsetter disse innen fristen.

 

Klagen fra Fosen Reinbeitedistrikt m/kart ligger under siden høringsnotat.

 

Nedenfor er lenken til klagen fra Fosen reinbeitedistrikt med tilhørende kart over utbyggingsplaner:

 

Til toppen