Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Formålet med endringene er å bidra til å forenkle skjermings¬ordningen for brukerne og forenkle Helfos administrasjon av ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2020

Vår ref.: 20/603

Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Formålet med endringene er å bidra til å forenkle skjermings­ordningen for brukerne og forenkle Helfos administrasjon av ordningen.

 

Det foreslås endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 for å legge til rette for én ordning med egenandelstak. Dagens to forskrifter, forskrift om egen­andelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, foreslås slått sammen til én forskrift. Innholdet i disse forskriftene videreføres i hovedsak uendret med enkelte mindre justeringer. Det forslås også mindre endringer i andre forskrifter. Disse er i hovedsak av teknisk karakter. Foreslåtte endringer i hørings­notat om forslag til endringer i folketrygdloven og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m., som også berører forslaget om å slå sammen frikort egenandelstak 1 og 2, er innarbeidet i endrings­forslagene i det foreliggende høringsnotatet.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: 

 

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

 

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes undlerliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Sissel Nordheim Skjæveland

 

Tlf. 22 24 87 27 eller e-post sns@hod.dep.no.

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om merknader til forslaget innen 22. mai 2020.

Med hilsen

 

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Sissel Nordheim Skjæveland

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aleris Helse AS

Alliance Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen

Amnesty International Norge

Anonyme alkoholikere

Apokjeden AS

Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

BarnsBeste

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Bioteknologirådet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Diabetesforbundet
poDirektoratet for e-helse

DNT – edru livsstil

Erfaringssentrum

Europharma AS

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene i Norge

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk

Foreningen vi som har et barn for lite

Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frambu

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fürst medisinske laboratorium AS

Gatejuristen

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsepersonellnemnda

Helsetjenestens Lederforbund

Helseutvalget

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

HIV-Norge

Hjernerådet

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Hørselshemmedes Landsforbund

Informasjonssenteret Hieronimus

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for mentalisering

Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

IOGT Norge

IRIS

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Ja, det nytter

Junior- og barneorganisasjonen JUBA

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunal landspensjonskasse

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen
Kreftregisteret

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsforeningen we shall overcome

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelparallellimportørforeningen

Legestudentenes rusopplysning

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

LISA-gruppene

MA – Motorførernes Avholdsforbund

MA-Ungdom

Marborg

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

NA – Anonyme Narkamone

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges kristelige legeforening

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norges Handikapforbund

Norlandia

Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening

Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk karakteranalytisk institutt

Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund

Norsk rådmannsforum

Norsk selskap for ernæring

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Omsorgsjuss

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Prima Omsorg

Program for helseøkonomi i Bergen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

proLar

Psykiatrialliansen BIL

Pårørendealliansen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

ROM – Råd og muligheter

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Røde Kors

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Råd for et aldersvennlig Norge

Rådet for psykisk helse 

Sagatun brukerstyrt senter

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Selvhjelpsstiftelsen

Seniorsaken i Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Senter for omsorgsforskning

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

Senter for seniorpolitikk

SINTEF Helse

Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

Sivilombudsmannen

Skeiv ungdom
Spekter

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Golden Colombia

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen iOmsorg

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Sysselmannen på Svalbard

Turner Syndrom foreningen i Norge

Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse

Ungdom mot narkotika – UMN

Uni Research AS

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vestlandske Blindeforbund
Virke
Volvat Medisinske Senter AS

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)