Høringer

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender her på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer. Endringene er en konsekvens av at reglene om internkontroll med kommuneplikter i hovedsak skal følge av den nye kommuneloven og ikke av særlovgivningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.09.2019

Vår ref.: 18/2032

Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov

Den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 25 inneholder ny regulering av krav om internkontroll med kommuneplikter. Da Stortinget vedtok loven ble det uttrykkelig sagt at de nye internkontrollbestemmelsene i kommuneloven i hovedsak skal erstatte internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen, jf. Prop. 46 L (2017–2018) kapittel 23 og NOU 2016:4 Ny kommunelov kapittel 24.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer, gått gjennom bestemmelser med krav om internkontroll med kommuneplikter i aktuelle lover og forskrifter. I vedlagte høringsnotat omtales gjennomgangen, og det foreslås konkrete endringer i lover og forskrifter på flere sektorer.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Høringsfristen er 16. september 2019.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus

utredningsleder

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS 
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene 
Det Liberale Folkepartiet 
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti 
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet 
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hørselshemmedes landsforbund
Foreningen for hjertesyke barn
Forandringsfabrikken stiftelse
Fellesorganisasjonen
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Redd barna
Ungdom og Fritid
Unge funksjonshemmede
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Seniorenes Fellesorganisasjon