Høring - Sørheimutvalget - Inntektssystemet for kommunene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2008

Sørheimutvalget ble nedsatt i desember 2006. Utvalget leverte sin rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene den 26. oktober 2007.  

Vår ref.: 07/2419-1 HER

Sørheimutvalget ble nedsatt i desember 2006. Utvalget leverte sin rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene den 26. oktober 2007.  

Utvalgets rapport sendes herved ut på høring. Vi ber om at KS samordner høringsuttalelsene fra enkeltkommuner. Kommuner som ønsker å komme med egne høringsuttalelser i forbindelse med utvalgets rapport er velkomne til å gjøre det.  

Utvalgets mandat har omhandlet en vurdering av

 • skattens andel av kommunenes inntekter
 • nivå på og utforming av inntektsutjevningen
 • selskapsskatten som kommunal skatt
 • regionalpolitisk begrunnede tilskudd innenfor inntektssystemet
 • behovet for egne tilskudd til vekst- og fraflyttingskommuner
 • størrelsen på skjønnsrammen innenfor inntektssystemet
 • ordningen med oppdatering av befolkningstall i utgiftsutjevningen
 • behovet for overgangsordninger i inntektssystemet

Vi ber om at det gis merknader på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle merknader. Utvalgets rapport er tilgjengelig i elektronisk form og kan lastes ned fra Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside. Den trykte utgaven vil bli sendt ut til alle høringsinstanser og vil være mottaker i hende i løpet av uke 44.    

Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Departementenes servicesenter, Kopi og distribusjonsservice: publikasjonsbestilling@dss.dep.no.   Høringsfrist er mandag 28. januar 2008.

Dersom andre enn de som står på høringslisten ønsker å uttale seg har de anledning til det innenfor gjeldende frist.

Med hilsen      

Anne Nafstad Lyftingsmo 
ekspedisjonssjef e.f.       

                                   Thor Bernstrøm    
avdelingsdirektør  

 • Sørheimutvalet sin rapport
 • Tabell-vedleggene i Excel-format
 • Sametinget

  Departementene

  Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet

  Fylkesmenn

  Fylkeskommuner

  Kommuner

  Registrerte politiske partier

   

  Sysselmannen på Svalbard

  Longyearbyen lokalstyre

  Norges Bank

  Statistisk sentralbyrå

  Riksarkivet

  Riksrevisjonen

   

  Riksantikvaren

  Rikstrygdeverket

  Aetat Arbeidsdirektoratet

  Direktoratet for arbeidstilsynet

  Direktoratet for naturforvaltning

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Skattedirektoratet

  Sosial- og helsedirektoratet

  Toll- og avgiftsdirektoratet

  Utdanningsdirektoratet

  Utlendingsdirektoratet

  Vegdirektoratet

   

  Barneombudet

  Forbrukerombudet

  Likestillingsombudet

  Sivilombudsmannen

   

  Konkurransetilsynet

  Kredittilsynet

  Mattilsynet

  Statens forurensningstilsyn

  Statens helsetilsyn

   

  Forbrukerrådet

  Kommunal landspensjonskasse

  Kommunalbanken

  Likestillingssenteret

  Statens pensjonskasse

   


   

  Statskonsult

  Innovasjon Norge

  SIVA Selskapet for industrivekst

   

  Norges forskningsråd

  Handelshøyskolen BI

  Høgskolen i Bodø

  Høgskolen i Oslo

  Norges handelshøyskole NHH

  NTNU

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Tromsø

   

  KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

  Næringslivets hovedorganisasjon

  Finansnæringens hovedorganisasjon

  Verdipapirfondenes forening

  Sparebankforeningen

  Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

  Arbeidsgiverforeningen NAVO

  Finansnæringens arbeidsgiverforening

   

  Landsorganisasjonen i Norge

  Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

  Akademikerne

  Unio

  Fagforbundet

  Fellesforbundet

  Kommunalansattes fellesorganisasjon

  Norsk sykepleierforbund

  Utdanningsforbundet

  Finansforbundet

   

  Norsk journalistlag

  Norsk presseforbund

  Norsk redaktørforening

  Den norske advokatforening

  Den norske dommerforening

  Den norske lægeforening

  Den norske revisorforening

  Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

  Den norske tannlegeforening

  Norsk psykologiforening

  Friluftsrådenes landsforbund

  Kulturminnevernets fellesorganisasjon

  Norges autoriserte regnskapsføreres forening

  Norges idrettsforbund

  Norges juristforbund

  Norges kommunerevisorforbund

  Norsk kommunalteknisk forening

  Norsk pensjonistforbund

  Norsk rådmannsforum

  NORVAR – Norsk VA-verk forening

  Private barnehagers landsforbund

  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

  Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalt folkehelseinstitutt

  Norges handikapforbund

  Norsk pasientforening

  Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

   

  Elevorganisasjonen

  Foreldreutvalget for grunnskolen

  Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

  Norsk forening for bolig- og byplanlegging

  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

   

  Alle dokumentene er publisert i pdf-format. Publisering er avsluttet, og listen ble sist oppdatert 03.03.08.

  Til toppen