Høring - størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2007

Høringsbrev (pdf-dokument)

Høringsnotat 20. august 2007 (pdf-dokument) 

Høringsinstanser  (pdf-dokument)

Høringsbrevet er stilet til de høringsinstanser departementet kan se blir direkte berørt av forslaget, jf forvaltningsloven § 37 annet ledd:
 
"Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet."
 
Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 37 at departementet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, og at uttalelser også skal søkes innhentet fra andre så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst. Vi oppfordrer derfor også andre til å avgi høringsuttalelse på eget initiativ.

 

Vår ref.:

 Høringsbrev

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
LO – Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)
Norges Naturvernforbund
SINTEF
Det Norske Veritas

Til toppen