Høring - størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2007

Høringsbrev (pdf-dokument)

Høringsnotat 20. august 2007 (pdf-dokument) 

Høringsinstanser  (pdf-dokument)

Høringsbrevet er stilet til de høringsinstanser departementet kan se blir direkte berørt av forslaget, jf forvaltningsloven § 37 annet ledd:
 
"Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet."
 
Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 37 at departementet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, og at uttalelser også skal søkes innhentet fra andre så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst. Vi oppfordrer derfor også andre til å avgi høringsuttalelse på eget initiativ.