Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen. Strategien sendes med dette på alminnelig høring. Som en del av strategien, legger departementet fram forslag til en endring i matrikkellova § 27 om komplettering av opplysninger i matrikkelen og et par tilhørende endringer i matrikkelforskriften og byggesaksforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2019

Vår ref.: 14/2435

Bygningsdelen i matrikkelen inneholder sentrale opplysninger om landets bygninger og er bl.a. grunnlag for offentlig statistikk og saksbehandling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet med bygningsdelen. Strategien sendes med dette på alminnelig høring. Som en del av strategien, legger departementet fram forslag til en endring i matrikkellova § 27 om komplettering av opplysninger i matrikkelen og et par tilhørende endringer i matrikkelforskriften og byggesaksforskriften.

Vi ber om eventuelle merknader innen 22. mars 2019.

Strategien slår fast at den viktigste funksjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt bygning og bruksenhet en entydig identifikasjon som følger bygningen og bruksenheten gjennom hele levetiden. Dernest skal bygninger og bruksenheter koples til rette matrikkelenheter og til rette adresser. Til slutt skal bygningsdelen opplyse om noen sentrale faktiske egenskaper både om den enkelte bygningen og på bruksenhetsnivå.

Departementet foreslår i hovedsak å holde fast ved gjeldende organisering av bygningsdelen. Mange brukere har tilpasset seg bygningsdelen slik den er. Eventuelle endringer må ta hensyn til dette.

Departementet foreslår å åpne for egenrapportering av enkelte opplysninger direkte fra rettighetshaver, dvs. eier, sameier, medlem av borettslag ol.

Strategien understreker prinsippet om at offentlige data fortrinnsvis bør lagres og forvaltes ett sted. Det bør derfor ikke tas inn opplysninger i matrikkelen som kan forvaltes bedre utenfor matrikkelen. Opplysninger i matrikkelen bør være slike som det er behov for å knytte til hver enkelt bygning individuelt gjennom hele bygningens levetid. Det bør i hovedsak være mulig holde opplysningene oppdatert med enkle og effektive saksbehandlingsmetoder av kommunene eller andre offentlige myndigheter.

Høringsnotatet omtaler status for de enkelte informasjonselementene med forslag til framtidige tiltak. Departementet inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til ytterligere forenklinger og effektiviseringer.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt. Dette gjøres under «Send høringssvar» på regjeringen.no/id2622297. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

 

Guro Voss Gabrielsen (e.f.)

utredningsleder

 

Dag Høgvard

fagdirektør

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Husbanken
Høgskolen i Bergen
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg

Fylkesmennene

Sametinget

Fylkeskommunene
Kommunene
KS

Avinor
Bane Nor
Finnmarkseiendommen
Nye Veier
Opplysningsvesenets fond
Statkraft
Statnett
Statskog

Abelia
Arkitektbedriftene i Norge
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens landsforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges byggforskningsinstitutt
Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges huseierforbund
Norges hytteforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges Takseringsforbund
Norsk byggtjeneste
Norsk Eiendom
Norsk huseierforening
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Teknisk-naturvitenskaplig forening (Tekna)