Høring - styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2011

Vår ref.: 201000912-/ESHS

Last ned høringsbrevet i pdf-versjon her

Høringssak - styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer)

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 18. des. 2003 nr. 1659 om fosterhjem og i forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. Målet med forslagene er å tydeliggjøre at det skal føres tilsyn med at samiske barns rett til å ivareta språk og kultur følges opp i fosterhjem og barneverninstitusjoner.

Forslagene er utformet etter konsultasjoner mellom Sametinget og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet jf. Konsultasjonsavtalen av 11. mai 2005 som er inngått mellom staten og Sametinget under henvisning til ILO-konvensjon nr. 169 art. 6.

Bakgrunnen for forslagene er at Sametinget er opptatt av at samiske barn ofte møter et barnevern som mangler språk- og kulturkompetanse. Slik kompetanse er viktig for å fange opp og vurdere samiske barn og familiers eventuelle behov for tilrettelagte tjenester. Det vises særlig til at det skal føres tilsyn med at samiske barns rett til å ivareta språk og kultur følges opp i fosterhjem og barneverninstitusjoner.

Mange av problemstillingene som drøftes vil også ha tilsvarende relevans for andre minoriteter. Spørsmål om å foreslå tilsvarende tilpasninger for andre minoriteter, drøftes underveis i notatet.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene.

Høringsfristen er 11. januar 2011.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.

Høringsuttalelsene sendes Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep.

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.


Med hilsen


Tone G. Smith (e.f.)

                                                                  Mette K. Solum

Last ned høringsnotat - styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer) her:

Last ned liste over høringsinstansene i pdf-versjon her


Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Helseregionene
Helsetilsynet i fylkene
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringsadvokaten
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for medisinsk etikk (SME)
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barnejuridisk Forum
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Den norske Legeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Foreldre- og barntiltak i Norge
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens lederforbund
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
KS
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barn tiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
SOS rasisme
UNICEF-komiteen i Norge
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen