Høring - Tilskudd til nasjonale minoriteter - Kap 670 post 70 - kriterier for tildeling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2008

Vår ref.: 200802887

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter har vært evaluert. Evalueringen er gjennomført
av forskningsinstitusjonen IRIS. Rapporten ble lagt fram av IRIS i mars 2008 og
hovedfunnene fra evalueringen ble presentert på et møte i kontaktforum mellom
myndighetene og nasjonale minoriteter 22. mai 2008.

I St. prp nr 1 (2007-2008) har departementet varslet at det skal utarbeides justerte
retningslinjer for tilskuddsordningen, blant annet i lys av resultatene fra evalueringen.

Departementet foreslår i hovedsak at dagens kriterier og tildelingspraksis videreføres for
2009. Departementet vurderer imidlertid å gjøre noen presiseringer og utdypninger i når det
gjelder hva som skal være oppfylt for at en organisasjon som skal være berettiget til
grunnstøtte og hvilke forhold som skal tillegges vekt vurderingen av nivået på grunnstøtten.

Vi foreslår derfor at regler med følgende innhold tas inn i rundskrivet (retningslinjene) for
tilskuddsordningen (nye regler i kursiv), i tillegg til det som står i rundskrivet for 2008
(vedlagt):

For å være berettiget til grunnstøtte må organisasjonen være medlemsbasert og
demokratisk oppbygd. For å ha rett på grunnstøtte må organisasjonen ha så vidt mange
medlemmer at den representerer i alle fall en del av en nasjonal minoritet. En slik
organisasjon vil som hovedregel ha minst 100 betalende medlemmer.
Betalt
familiemedlemskap regnes i denne sammenhengen maksimalt som 2 betalende
medlemmer. I tilfeller der det ikke er flere organisasjoner som organiserer en bestemt
nasjonal minoritet, vil det være aktuelt å yte tilskudd selv om organisasjonen har færre
medlemmer.

Tallet på betalende medlemmer må kunne dokumenteres gjennom fremleggelse av
regnskap og ved at det føres en kontrollerbar liste som ved behov kan bekreftes av revisor.
Medlemslister kreves ikke framlagt for departementet. Det må også opplyses om hva
medlemskontingenten er.

Organisasjonen må videre kunne dokumentere gjennom årsrapport og regnskap at den
har eksistert i 12 mnd. når søknadsfristen går ut og at den har vedtekter og et valgt styre.
Organisasjoner som tidligere har fått tildelt offentlig støtte må kunne gjøre rede for bruke
av den tidligere støtten.

Ved vurderingen av nivået på grunnstøtten vil det blant annet bli vekt på tallet på
betalende medlemmer og tallet på aktive lokallag. I denne sammenhengen forutsettes dat
at et lokallag har minst 15 betalende medlemmer og har samme formål som
hovedorganisasjonen.
  Opplysninger om aktive lokallag skal dokumenteres ved årsmøteprotokoll, årsrapport
og regnskap fra lokallaget.
  Hensyn til kontinuitet for den enkelte organisasjon vil kunne tillegges vekt ved
vurderingen av nivået på grunnstøtten.

Departementet tar sikte på at utlysning av ordningen for 2009 skjer samtidig med at budsjettet
er fremlagt for Stortinget med søknadsfrist ca. 10. november. Formålet med å framskynde
søknadsfristen er at søkere skal kunne få svar på sine søknader tidligere i kalenderåret.
Rundskrivet som ble sendt ut for 2008 vedlegges t.o.

Departementet ber om eventuelle merknader til kriteriene innen 8. september 2008.

 

Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f.)
avdelingsdirektør
Hans Erik Børresen
underdirektør


Vedlegg: Rundskriv for 2008

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim
Foreningen Roma
Romanifolkets/taternes Kystkultur
Romanifolkets kulturforening
Internasjonal Romani Union
Romanés & Romanifolkets Landsforbund
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Skogfinske interesser
Taternes Landsforening
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto
Norsk-Finsk Forbund
Den Norske Rom-forening
Norsk Rom-befolkning
Foreningen progressiv Jødedom i Norge
Chabad Lubavitch
Kvenlandsforbundet
Frivillighet Norge

Til toppen