Høring - ulovlig handel med tobakk

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 2014/40/EU art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2017

Vår ref.: 17/4000

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 2014/40/EU art. 15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking.

De viktigste forslagene i høringsnotatet er innføring av en bevillingsordning for import og eksport av tobakksvarer, og et system for sporing av tobakksvarer fra produksjon til salg, samt krav om sikkerhetsmerke på produktene. Det foreslås i tillegg særskilte krav til bokføring av transaksjoner og krav til kundekontroll for aktørene i omsetningskjeden. Departementet ber videre om innspill på om produksjon av tobakk i Norge bør forbys eller underlegges en bevillingsordning.

Høringsfristen er 6 uker. Den korte fristen er begrunnet i et ønske om å ratifisere protokollen tidsnok til det første partsmøtet til protokollen i oktober 2018. Deltagelse på partsmøtet er viktig for å sikre Norges bidrag i det videre internasjonale arbeidet mot ulovlig handel.

Ratifikasjon av protokollen kan ikke gjennomføres før de nødvendige lovendringer er vedtatt. Lovhjemlene i høringsnotatet er overordnede og skal sikre rammene for det videre arbeidet. Departementet vurderer at de berørte aktørene i bransjen allerede er godt kjent med det internasjonale regelverket som nå foreslås gjennomført i norsk rett. Det nærmere innholdet i forpliktelsene vil fremgå av forskrift, og departementet tar sikte på å sende forslag til forskriftsbestemmelser på alminnelig tre måneders høring neste år.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne isden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 22. november 2017.

Med hilsen


Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                   Cecilie Paust-Andersen
                                                                                    seniorrådgiver

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Mattilsynet
Norges Forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tolldirektoratet

Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arntzen Vin og Cigar
ASKO
Augusto International
BAT Norway AS
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Blå Kors
Bm Aemulator AS
Brønnøysundregistrene
Conrad Langgard AS
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
DB Schenker Norge
Delta
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
DHL Norge
Fagforbundet
Forbundet mot rusgift
Forum for Reise og Handel
Green snus AS
Havanna Magasinet AS
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Imperial Tobacco AS
Johansen Import
Kraemer Martitime Holding AS
Kreftforeningen
KS
Lambach G A/S
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
M. Sørensen AS
McBaren Tobacco CO. AS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
NHO Logistikk og Transport
Nordisk snus AS
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
NorgesGruppen
Norsk Dampselskap
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO mat og drikke
Norsk Olje og Gass
Papirsentralen
PARAT
Philip Morris Norway AS
Posten Norge AS
Regelrådet
Røykfritt Miljø Norge
Scandinavian Cigar Group DA
Scandinavian Tobacco Group A/S
Sol Cigar CO AS
Swedish Match Norge AS
Sørensen Tobakk AS
TNT Ekspress
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Tobakskompagniet
Tob-Grossist AS
Tollpost Globe
Travel Retail Norway AS
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
UPS Norge
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).