Høring - utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd (delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2015