Høring - utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd (delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2015

Vår ref.: 15/1661

Høring - utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd (delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden).

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd (delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden). Endringen vil gjelde medlemmer med delvis midlertidig uførepensjon som før fylte 62 år også mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden, men som sa fra seg AAP ved uttak av AFP ved fylte 62 år. Når disse fyller 65 år vil de ikke lenger ha rett til arbeidsavklaringspenger, og etter de nye reglene fra 1. januar 2015 vil de heller ikke uten videre ha rett til fortsatt midlertidig uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen. Endrings­forslaget vil sikre at personer i denne gruppen vil opprettholde retten til delvis midlertidig uførepensjon fra fylte 65 år, og som da skal beregnes som en bruttopensjon (”69 prosent”), i kombinasjon med tjenestepensjonsberegnet delvis AFP.

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til elh@asd.dep.no eller på telefon 22 24 85 85.

Slik avgis høringsuttalelser:

Klikk på ”Send inn høringssvar” nedenfor og avgi høringssvar i skjemaet. Du vil få en kvittering på epost, med kopi av ditt høringssvar, som kan arkiveres og journalføres.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 14. august 2015

Med hilsen                                                                         

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                  Simen Fremmergård

                                                  avdelingsdirektør

 Vedlegg

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gabler AS

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Uføres Landsorganisasjon

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen