Høring - utkast til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv).

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endringer i postforskriften på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.09.2017

Vår ref.: 17/1478-1

Forslagene gjelder i hovedsak kostnadsfordeling for etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem for posttilbydere. Stortinget vedtok 29. mai 2017 endringer i postloven § 33 som omhandler Posten Norge AS' plikt til å etablere et felles system for drift og administrasjon av sonenøkler i samarbeid med tilbydere som ønsker å bruke slike sonenøkler. Samtidig ble det gitt hjemmel for myndigheten til å kunne fastsette nærmere krav om dette i forskrift. Lovendringen trer i kraft 1. juli 2017.

Det inviteres til innspill til forskriftsutkastet innen 8. september 2017.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil holde et informasjonsmøte for alle interesserte om forslagene til endringer i postforskriften. Møtet finner sted i departementets lokaler i Akersgt. 59, Oslo.
18. august 2017 kl. 12.00.

Vi ber om at påmeldinger sendes på e-post til: Eli.Wongraven@sd.dep.no

For nærmere omtale av forslagene, se høringsnotat med forslag til endringer i postforskriften under fanen Høringsnotat på denne side.


Med hilsen
Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Eli Wongraven
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og likestillingsdepartementet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helthjem Mediapost AS

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturdepartementet

Kvikkas AS

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

lokalPosten

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nei til EU

Norsk Transport- og Logistikkforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund AL

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS Hovedkontor

Olje- og energidepartementet

Pensjonistforbundet

Posten Norge AS

Postkom

PostNord

AS Schenker AS

Til toppen