Høring - utkast til forskrift om donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev

Høringsfrist 27.januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • fredag 27. januar 2006

Samferdselsdepartementet (01.12.05) Ingen merknader

Forbrukerrådet (16.11.05) Ingen merknader

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (06.12.05) Ingen merknader

Fylkesmannen i Vestfold (05.12.05) Ingen merknader

Næringslivets hovedorganisasjon (12.12.05) Ingen merknader

Norsk Helse- og Sosiallederlag (12.12.05) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (12.12.05) Ingen merknader

Legemiddelindustriforeningen (12.12.05) Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge (19.12.05) Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet 22.12.05 (Ingen merknader)

Kultur- og kirkedepartementet (22.12.05) Ingen merknader

Bioteknologinemnda (03.01.06)

Helse Øst RHF (04.01.06) Ingen merknader

Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi (28.12.05)

Datatilsynet (11.01.06)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (17.01.06) Ingen merknader

Statens legemiddelverk (17.01.06)

Sosial- og helsedirektoratet (20.01.06)

Landbruks- og matdepartementet (23.01.06) Ingen merknader

Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB) (19.01.06)

Sykehuset i Vestfold HF (17.01.06)

Nærings- og handelsdepartementet (25.01.01) Ingen merknader

Ullevål universitetssykehus HF (24.01.06)

Justis- og politidepartementet (25.01.06) Ingen merknader

Akershus universitetssykehus HF (25.01.06)

Fiskeri- og kystdepartementet (27.01.06) Ingen merknader

Norges Ingeniørorganisasjon (27.01.06)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (25.01.06) Ingen merknader

Haukeland Universitetssykehus HF (26.01.06)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (25.01.06)

HivNorge (26.01.06) Ingen merknader

Statens helsetilsyn (27.01.06)

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF (27.01.06)

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF (27.01.06) Vedlegg

Universitetet i Stavanger (24.01.06)

Barne- og likestillingsdepartementet (27.01.06) Ingen merknader

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (25.01.05) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (10.01.06) Ingen merknader

Den Norske Advokatforeningen (30.01.06) Ingen merknader

Universitetet i Tromsø (24.01.06) Ingen merknader

Sykehuset Buskerud HF (27.01.06)

Norges Forskningsråd (26.01.06)

Helse Vest RHF (01.02.06)

Etikkutvalget i Norges Kristelige Legeforening (27.01.06)

Universitetet i Oslo (30.01.06)

Utenriksdepartementet (31.01.06) Ingen merknader

Høgskolen i Bergen (26.01.06)

Sykehuset Østfold HF (26.01.06) Ingen merknader

Universitetet i Oslo (06.02.06)