Høring - utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2020

Vår ref.: 20/3208

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19. Forskriften er en oppfølging av allerede vedtatte, midlertidige lovendringer som innebærer at nevnte pensjonister kan ta arbeid uten at pensjonen blir redusert eller avkortet i perioden de har den aktuelle arbeidsinntekten. Forskriften skal hindre at det oppstår et samordningsmessig tap i pensjonen ved å ta slikt arbeid.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 16. oktober 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor.  

Med hilsen

Biørn Bogstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Anders Korsbakken Olsen
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Farmasiforbundet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Samfunnsbedriftene
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund