Høring - utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfelleskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2012

Vår ref.: 201104476-/SVE

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap på høring.

Høringsforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 2009 om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)og lov 2. juli 1999 nr. 63 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Samhandlingsreformen innebærer økt fokus på samhandling både mellom virksomheter på samme behandlingsnivå og på tvers av de tradisjonelle behandlingsnivåene. Dette forutsetter et behov for informasjonsutveksling mellom behandlere for å sikre at helsepersonell alltid har oppdatert og korrekt pasientinformasjon.

Denne forskriften legger til rette for at helsepersonell i formaliserte arbeidsfellesskap på nærmere bestemte vilkår, kan etablere felles behandlingsrettede helseregistre når dette er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Et felles behandlingsrettet helseregister er et journalsystem for virksomhetene som inngår i det formaliserte arbeidsfellesskapet. I praksis innebærer dette at hver pasient bare har en journal innen arbeidsfellesskapet, og at helsepersonellet tilknyttet dette fellesskapet har anledning til å føre opplysninger i disse journalene.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til fredag 16. mars 2012.
Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo


Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                            Sverre Engelschiøn
                                                                            fagdirektør


Vedlegg

Aleris Helse
Apotekforeningen

Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
Diabetesforbundet
Drammen private sykehus

Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftregisteret

Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard

Volvat Medisinske Senter AS