Høring - Utkast til gebyrforskrift for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012

Vår ref.:

Høringsinstanser etter liste

 


     

 


Deres ref                      Vår ref                           Dato

                                  11/2036-6 ELO                07.12.11


Høringsbrev - Utkast til gebyrforskrift for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker


Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring utkast til gebyrforskrift for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Forskriften er hjemlet i tivoliloven § 2. Det vises for ordens skyld også til tivoliloven § 8 hvor det fremgår at det er eier som har ansvar for å betale gebyr for kostnadene ved søknadsbehandling og kontroll.

 

Høringsfristen er 6. januar 2012.

 

1. Bakgrunn

Kommunal- og regionaldepartementet er tillagt det sentrale forvaltningsansvar for regelverket for tivoli, og er således den sentrale tivolimyndighet. Departementet har delegert mye av dets myndighet etter tivoliloven med forskrift til Statens bygningstekniske etat (BE), som igjen har videredelegert ansvaret til Det Norske Veritas. Siden 1993 har Det Norske Veritas hatt oppgaven med å føre tilsyn med park- og tivolianlegg. Det Norske Veritas har i tillegg hatt oppgaven med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner siden 1977.

Det Norske Veritas har med virkning fra 1. januar 2012 sagt opp avtalene med Statens bygningstekniske etat, Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet. 

Regjeringen besluttet i juni 2011 å etablere et offentlig tilsyn for park- og tivolianlegg under Statens jernbanetilsyn. Det nye tilsynet vil bli lokalisert i Trondheim, der Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet også holder til i dag. Det gjøres ingen endringer i navnene i på tilsynene. Tilsynet skal være operativt fra 1. januar 2012.


Park- og tivolitilsynet skal fortsatt være selvfinansiert ved gebyrer fra eier av tivoliinnretninger. For å kunne ivareta overdragelsen på en forsvarlig måte er Statens jernbanetilsyns budsjett for 2011 styrket med 3 mill kr.  Det er i forslag til statsbudsjett for 2012 foreslått å tilføre 4,2 mill kr for å dekke Statens jernbanetilsyns merutgifter. Dette er engangsutgifter og er ikke omfattet av kravet til selvfinansiering.

 

2. Utkast til gebyrforskrift for 2012

Vedlagte utkast til gebyrforskrift bygger i stor grad på gebyrregulativet benyttet av Det Norske Veritas. I tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 er det foreslått å videreføre gebyrnivået for 2011 kun justert for konsumprisindeks (1,6 %).

Som følge av at ansvaret nå overføres fra en privat organisasjon til Statens jernbanetilsyn samt at det foreslås enkelte endringer, mener departementet at det er behov for å gjennomføre høring av gebyrforskriften, jf. forvaltningsloven § 37.

 

2.1 Endringsforslagene

- Klageadgang på gebyrfastsettelse

Departementet foreslår i § 6 første ledd å forskriftsfeste adgangen til å påklage individuelt fastsatte gebyr. Forskriftsfestingen er kun en kodifisering av gjeldende praksis.

Utgangspunktet er at fastsetting av gebyr som skjer helt automatisk på grunnlag av gebyrregulativ ikke anses som et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd b. Det vises i denne forbindelse til Justisdepartementets lovavdeling som i sak nr. 3849/88 har lagt til grunn at dersom gebyrregulativet er utformet på en slik måte at et entydig bestemt beløp alltid skal betales, kan gebyrileggelsen ikke anses som et enkeltvedtak. Konsekvensen er da at gebyrileggelsen heller ikke kan påklages.
Lovavdelingen har imidlertid lagt til grunn at i de tilfellene hvor gebyrfastsettelsen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige, vil det derimot være et enkeltvedtak som kan påklages.

- Adgang til å sette ned åpenbart urimelige gebyr

Departementet mener at det også kan være hensiktsmessig å forskriftfeste adgangen til å sette ned åpenbart urimelige gebyr etter en nærmere skjønnsmessig vurdering, se § 6 annet ledd. Det presiseres imidlertid at adgangen kun kommer til anvendelse i saker der det oppstår helt utilsiktede utslag av gjeldende regulativ. I samsvar med Lovavdelingens uttalelse i sak nr. 3849/88 vil avslag på søknad om reduksjon av gebyr kunne påklages.


- Klageorgan

Som følge av ny organisering vil klageorganet være Kommunal- og regionaldepartementet.

 

3. Praktisk informasjon

Etter utredningsinstruksens punkt 5.2 skal høringsfristen normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker. Kortere frist kan fattes av statsråden i fagdepartementet. Kommunal- og regionalministeren har besluttet å sette høringsfristen til fire uker, se vedlagte brev.

Departementet ber om uttalelser til forslagene til forskriftsendringer innen 6. januar 2012. Vi ber i tillegg om at høringsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til postmottak@krd.dep.no. Etter at høringsfristen er gått ut vil departementet behandle innkomne uttalelser og eventuelt revidere forslaget før forskriften vedtas. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft i januar 2012.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet på
tlf 22 24 71 01 eventuelt til elo@krd.dep.no.

 

Med hilsen


Ole Molnes e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Else-Karin Øvernes
                                                                      seniorrådgiver

UTKAST

Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker 

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx. januar 2012 med hjemmel i § 2 tredje ledd i lov av 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven).

Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften fastsetter Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynets gebyrer for kostnadene ved saksbehandling og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger Statens jernbanetilsyns kostnader med saksbehandling eller tilsyn.

§ 2. Fakturerbare oppdrag

Førstegangstilsyn skal faktureres etter nedenfor angitte standardsatser. Satsene omfatter tid medgått til forberedelse, dokumentgjennomgang, besiktelse, rapportering, og utsendelse av nødvendige dokumenter, skilt m.m.

Kategori 0 og 10              2t* + kr. 100**
Kategori 1 og 11              3t* + kr. 500***
Kategori 2 og 12              4t* + kr. 500
Kategori 3 og 13              5t* + kr. 500
Kategori 4 og 14              6t* + kr. 500
Kategori 5                       Faktureres etter medgått tid + kr. 500
Kategori 6                       6t*
Kategori 7                       8t*
Kategori 8                       6t*
Kategori 9                       6t*

*         Ved større tidsforbruk skal medgått tid legges til grunn.
**       Selvklebende oblat = kr. 100
***      Metallskilt = kr. 500

Timepris: kr. 1 370,-.

§ 3. Årsgebyr

Alle innretninger med sikkerhetsmessig godkjenning plikter å betale årsgebyr.

Følgende satser gjelder:

Kategori 0

Faste innretninger, herunder hoppeslott, oppblåsbare sklier,
hoppeputer, skytebaner        kr 2 850,-

Kategori 1

Faste innretninger bl.a. beregnet for små barn, med bevegelse
langs bakkeplan eller tilnærmet parallelt med dette og
med minimal risiko for skade, herunder skinnegående biler og
minitog, saktegående kjøretøy, bungy trampoliner, rodeo okser,
simulatorer for en person, spøkelseshus, fornøyelsehus, båter, kanoer  kr 3 860,-

Kategori 2

Faste innretninger/ karuseller beregnet for større barn, bevegelse langs
både horisontal- og vertikalplanet og hvor fall kan medføre risiko for skade,
herunder mindre gravitetstårn, liten pendel, parishjul lavere enn 8 m,
radiobilbaner, bungy katapult, zip-lines (enkle)/taubaner, høydeparker inntil
9 elementer, mindre vannopplevelser, simulatorer for 2 personer   kr 5 390,- 

Kategori 3

Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i vertikalplanet,
mindre berg- og dalbaner, pariserhjul med høyde mellom 8 m og 15 m,
middels store gravitetstårn, litt større pendel, simulatorer for flere enn
2 personer, høydeparker med 10 til 49 elementer, zip-lines (multiple),
større vannopplevelser        kr 9 150,-

Kategori 4

Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i flere plan,
større berg- og dalbaner, parishjul med høyde > 15 m, store gravitetstårn,
større pendel, flyvende teppe, høydeparker med 50 eller flere elementer,
katapulting, store vannopplevelser      kr 13 000,-

Kategori 5

Faste innretninger, herunder store berg- og dalbaner (parkmodeller),
stor pendel, tømmerrenner, bobaktiviteter     kr 18 900,-

Kategori 6

Vannrutsjeanlegg, herunder anlegg med samlet banelengde ≤ 50 m
og fall mellom 2 m og 10 m       kr 4 370,-

Kategori 7

Vannrutsjeanlegg, herunder baner med lengde > 5 m og/eller
høydeforskjell mellom banens høyeste punkt og vannoverflaten
ved utløpet ≥ 10 m. Anlegg med flere baner med utløp i samme
basseng/område og samlet lengde > 50 m     kr 6 500,-

Kategori 8

Gokartbaner, herunder innendørs og utendørs gokartbaner med
1 kjørebane. Midlertidige ikke-kommersielle gokartbaner med
kjørebane omfattes av kategori 2      kr 8 540,-

Kategori 9

Komplekse gokartbaner, herunder anlegg med flere kjørebaner   kr 12 800,-

Kategori 10

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 0   kr 2 740,-

Kategori 11

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 1   kr 3 760,-

Kategori 12

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 2   kr 4 880,-

Kategori 13

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 3   kr 8 640,-  

Kategori 14

Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 4   kr 12 600,-


Årsgebyr for andre tivoliinnretninger enn det som er nevnt i første ledd kan fastsettes individuelt for det enkelte anlegg.

§ 4 Årsgebyr for nye innretninger

Nye innretninger, brukte som tidligere ikke har hatt sikkerhetsmessig godkjenning, eller brukte hvor det er mer enn 3 år siden sist gitte sikkerhetsmessige godkjenning, skal underlegges førstegangstilsyn, jf. § 2.

§ 5. Innkreving, forfallsdato og tvangsgrunnlag for utlegg

Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynet skal kreve inn gebyr etter denne forskrift. Forfallsdato er en måned etter tidspunkt for utstedelse av gebyr.

Pålegg om gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6. Klage. Reduksjon av gebyr.

Individuelt fastsatte gebyr, jf. § 2 siste ledd, kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.

Statens jernbanetilsyn v/ Park- og tivolitilsynet kan etter søknad redusere gebyr som anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Vedtak etter søknad om redusert gebyr kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.

§ 7. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft XX.01.2012.

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

A Event
Ablegøyer AS
Alex Petersen
Barnas Dag AS
Bø Sommarland A/S
Egedes Tivoli
Glomma Eiendom AS
Hardangertun Hytter og Familiepark
Hoppeslott DA
Hugos Tivoli
Hunderfossen Familiepark AS
Hurlumheihuset AS
Kristiansand Dyrepark ASA
Larvik Håndballklubb
Lilleputthammer Lekeland AS
Lotteritjeneste
LuftDesignFabrikken
Lunds Tivoli
Namsskogan Familiepark A/S
Rogaland Fritidspark A/S
Sjappa Arild Instebø
Thomas Tivoli AS
Thomas Tivoli Park DK
Tusenfryd AS
Vesterland Hotell & Feriesenter AS

Norsk Cirkus og Tivolieieres Forening (NCTF)

Til toppen