Høring - Utkast til lov om fornybar energiproduskjon til havs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs - høring


Olje- og energidepartementet har utarbeidet høringsnotat av 12. februar d.å. med forslag til ny lov om fornybar energiproduksjon til havs mv. (Havenergiloven).

Høringsnotatet inneholder forslag til bestemmelser om konsesjonsbehandling av anlegg for fornybar energiproduksjon og anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi utenfor grunnlinjen, herunder regler om åpning av areal for konsesjonssøknader, konsekvensutredninger og om nedlegging av energianlegg. Videre inneholder høringsnotatet blant annet forslag til bestemmelser om sikkerhet og arbeidsmiljø, erstatning til norske fiskere, arealavgift, systemansvar, og om utførsel og innførsel av elektrisk energi.

Høringsfristen er 17. april 2009.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets hjemmeside www.oed.dep.no under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.


Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                               Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                               avdelingsdirektør

Samtlige departement
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget

Avinor AS
Christian Michelsen Research
Den norske advokatforening
DONG Norge AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for Naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
El & It forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Enova SF
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Forsvarsbygg
Forum For Marin Fornybar Energi
Forum for Strategisk Nettutvikling
Forum for utvikling og miljø
Fred Olsen Renewables
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansen institutt
Gassco AS
Gassnova
Greenpeace Norge
Havforskningsinstituttet
Havgul AS
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Kommunenes Sentralforbund
KS
KS Bedrift
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Luftfartstilsynet
Lyse Energi AS
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
NITO
Nord Pool ASA
NORISS
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Kystfiskarlag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges rederiforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Hydro ASA
Norsk ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
NORWEA
OFS
OLF
Oljedirektoratet
OWEC Tower AS
Petoro AS
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokatembetet
Riksantikvaren
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
SCATEC
SINTEF energiforskning AS
Sjøfartsdirektoratet
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk, Sjøkartverket
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
StatoilHydro
Sør-Norges Trålerlag
Tekna
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vestavind Kraft AS
WWF – Norge
YS-Forbundet NOFU
ZERO
 
 

Agder Energi AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for naturforvaltning

Dong Energy DK

EL & IT Forbundet

Elektroforum

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Enova

Finansdepartementet

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet

Forum for marin fornybar energi

Fred.Olsen Renewables AS

Haugaland Vekst

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Luftfartstilsynet

Lyse Produksjon AS

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkes fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Kystfiskarlag

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Vindkraftforening (NORWEA)

Nærings- og handelsdepartementet

OceanWind AS

Oljedirektoratet (OD)

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget/Sámediggi

SINTEF Energiforskning AS

Sogn og fjordane fylkeskommune

Statens forurensningstilsyn

Statens kartverk

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Statkraft AS

Statnett SF

StatoilHydro ASA

Stavanger kommune

Stavanger-Regionen Næringsutvikling

SWAY AS

Sør-Norges Trålerlag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Universitetet i Oslo (UiO)

Utenriksdepartementet

ZERO - Zero Emission Resource Organisation

 

Til toppen