Høring - utkast til ny versjon om Reservasjonsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009

Vår ref.:

Se høringsliste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200901564-/UBEFJS

04.04.2009

 

Høring – utkast til ny forskrift om Reservasjonsregisteret

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om Reservasjonsregisteret.

Forbrukere kan reservere seg mot telefonmarkedsføring og adressert post i Reservasjonsregisteret.  Med Reservasjonsregisteret menes det sentrale reservasjonsregisteret for direkte markedsføring som føres av Registerenheten i Brønnøysund.

Direkte markedsføring er direkte henvendelser til enkeltpersoner for å selge eller markedsføre varer, tjenester eller andre ytelser. Reservasjonsregisteret gjelder i utgangspunktet uavhengig av medium. Markedsføringsloven gir imidlertid regler om forhåndssamtykke for visse former for kommunikasjonsmetoder, som for eksempel sms, e-post og telefaks. Dette innebærer at Reservasjonsregisteret i praksis kun anvendes på markedsføring ved hjelp av telefon og adressert reklame.

Forskriften omhandler i hovedsak:

  • registerenhetens fullmakt til å fastsette den tekniske framgangsmåten ved forbrukeres registrering i registeret,
  • hvilke opplysninger som skal avgis for å få tilgang til registrering, og
  • regler for utlevering av opplysninger fra registeret.

Bakgrunn
Reservasjonsregisteret reguleres i dag i kapittel 5 i forskrift om behandling av personopplysninger. Forskriften er gitt med hjemmel i personopplysningsloven § 26 om rett til å reservere seg mot direkte markedsføring. Tilsyns- og kontrollmyndigheten med reglene for direkte markedsføring er delt mellom Datatilsynet og Forbrukerombudet.

For å få en mer forutsigbar og effektiv regulering og håndheving av markedsføring ved hjelp av telefon og adressert reklame, ble det ved vedtakelsen av ny markedsføringslov bestemt at reservasjonsreglene etter personopplysningsloven § 26 skal overføres til markedsføringsloven §§ 12 og 13. Reglene i kapittel 5 i forskrift om behandling av personopplysninger skal oppheves og overføres til ny forskrift gitt med hjemmel i markedsføringsloven. Reglene for direkte markedsføring blir med dette samlet under markedsføringsloven, og skal håndheves av Forbrukerombudet.

Nærmere om forskriften

Utkast til ny forskrift er i stor grad en videreføring av gjeldende kapittel 5 i forskrift om behandling av personopplysninger, men med enkelte justeringer. Endringene er kun av redaksjonell art.

Den største endringen er at regelen i gjeldende forskrift § 5-2 som omhandler  reservasjonsadgangen for den enkelte, er tatt ut og overført til ny markedsføringslov § 12. I tillegg til reservasjon på grunnlag av navn, som følger av dagens regler, blir det nå adgang til å reservere både telefonnummer og adresser. Næringsdrivende som vasker egne lister mot Reservasjonsregisteret vil dermed få større treffsikkerhet. Nærmere informasjon om bestemmelsen og bakgrunnen for denne framgår i motivene til ny markedsføringslov, først og fremst i Ot.prp. nr. 55 (2007-2008).

Forslag til forskrift § 2 omhandler framgangsmåten ved registrering i Reservasjonsregisteret. Bestemmelsen viderefører gjeldende forskrift § 5-3 i en mer generell form og med endringer for å presisere Registerenhetens fullmakter med hensyn til hvilke opplysninger som kan avkreves for å kunne foreta registrering i registeret.

Markedsføringsloven § 13 om virkninger av reservasjon – en presisering Markedsføringsloven § 13 første ledd lyder: ”I næringsvirksomhet er det forbudt å rette markedsføring ved telefon eller adressert post til fysiske personer som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret eller hos den næringsdrivende.”

Departementet er blitt gjort oppmerksom på en mulig tolking av ordlyden som tilsier at det vil være adgang til å henvende seg til et registrert telefonnummer for å rette markedsføring til fysiske personer som ikke er registrert. For eksempel kan en slik henvendelse rettes til et registrert fasttelefonnummer hvor det spørres etter et medlem av husstanden som ikke er registrert.  

En slik fortolking er klart i strid med intensjonen med bestemmelsen, som er å gjøre Reservasjonsregisteret mer effektivt. Det framgår av de generelle motivene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 84 at: ”Det vil være anledning til å registrere husstandens fasttelefonnummer i Reservasjonsregisteret på vegne av de andre husstandsmedlemmene uten å oppgi sistnevntes fødselsnummer. Om fasttelefonen skal registreres, vil være opp til den enkelte husstand å avgjøre. For forbrukerne vil dette være en forenkling ettersom det ikke lenger er nødvendig at alle i husstanden reserverer seg for å unngå telefonmarkedsføring
                                              -------------
Det tas sikte på at forskriften settes i kraft 1. juni 2009 samtidig med ny markedsføringslov.

Høringsfristen er 15. mai 2009.


Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

 

                                                                                          Hilde Merethe Berg

Vedlegg:
- Liste over høringsinstanser
Utkast til forskrift med kommentarer

                                                                                                                     

Utkast 010409


Forskrift xx.xx 2008 om Reservasjonsregisteret.

Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 2009-01-09 nr. 2 om markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 12 fjerde ledd.

§ 1 Innledning 
       Det skal føres et sentralt reservasjonsregister for direkte markedsføring (Reservasjonsregisteret). Registeret føres av Registerenheten i Brønnøysund.

§ 2 Fremgangsmåten ved registrering m.m. 
       Registerenheten fastsetter nærmere den tekniske fremgangsmåten ved registrering og hvilke opplysninger den enkelte må gi for å kunne foreta registrering eller sletting eller endring av registreringer.

§ 3 Utlevering av opplysninger m.m. 
       Opplysninger fra Reservasjonsregisteret utleveres til næringsdrivende som markedsfører direkte, og til de som skal oppdatere adresseregistre for direkte markedsførere, på den måten, på de vilkår og til de priser som Registerenheten fastsetter. Prisene skal ikke overstige det som er nødvendig for å dekke kostnadene ved registeret inklusiv en forholdsmessig andel av felleskostnadene ved Registerenheten. 
       Bare opplysninger som er nødvendige for oppdatering av adresseregistre for direkte markedsføring, utleveres. Fødselsnummer utleveres bare dersom det aktuelle adresseregisteret inneholder fødselsnummer. Utleverte opplysninger kan bare brukes til å oppdatere adresseregistre for direkte markedsføring. Mottakeren kan bare bruke opplysningene til å oppdatere sitt eget adresseregister med mindre vedkommende har oppgitt at opplysningene skal brukes til å oppdatere adresseregistre for andre som markedsfører direkte og, dersom dette skal skje med elektroniske hjelpemidler, vedkommende dessuten dokumenterer overfor Registerenheten at vedkommende har gitt melding til Datatilsynet om denne virksomheten. 
       Registerenheten kan som eget oppdrag til avtalt pris gjennomføre oppdatering av adresseregistre.

§ 4 Ikrafttredelse
     Denne forskriften trer i kraft den 1. juni 2009.Merknader til forskriftens enkelte bestemmelser

 Til § 1 Innledning

Med direkte markedsføring menes direkte henvendelser til enkeltpersoner for å selge eller markedsføre varer, tjenester eller andre ytelser. De typiske metoder for direkte markedsføring er telefonmarkedsføring, adressert reklame i posten, sms, e-post og telefaks. Reservasjonsordningen gjelder uavhengig av medium, men vil i praksis få anvendelse kun på telefonmarkedsføring og adressert reklame, da det etter markedsføringsloven foreligger krav om forhåndssamtykke for direktemarkedsføring til privatperson per sms, e-post og telefaks.

Til § 2 Framgangsmåten ved registrering m.m.

Bestemmelsen gir Registerenheten fullmakt til å gi nærmere regler for den tekniske framgangsmåten ved registrering og for hvilke opplysninger som må avgis fra den enkelte for å kunne foreta registrering i Reservasjonsregisteret. Disse opplysningene skal kun benyttes for å få komme inn i Reservasjonsregisteret, og må ikke forveksles med opplysninger som kan registreres under selve reserveringen og som følger av markedsføringsloven § 12. 

Til § 3 Utlevering av opplysninger m.m

Første ledd
Registeret skal være selvfinansierende i den forstand at de som plikter å oppdatere sine adresseregistre mot reservasjonsregisteret, skal betale kostnadene ved utvikling og drift av registeret. Registerenheten fastsetter vilkår og priser for utlevering av opplysninger fra registeret.

Annet ledd
Ved utlevering av opplysninger fra Reservasjonsregisteret må personvernhensynet til de registrerte ivaretas.

Tredje ledd
I de tilfeller Registerenheten skal vaske adresseregistrene, skal det avtales særskilt pris for dette.  

 

 

 

 

 

 

Liste over høringsinstanser – ny forskrift om Reservasjonsregisteret

Abelia
ANFO - Annonsørforeningen
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
De norske Bokklubbene AS
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Egmont Serieforlaget AS
El & IT Forbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
INMA (Forening for interaktiv markedsføring)
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kreativt Forum
Magasin- og ukepresseforeningen
Markedsrådet
Mediebedriftenes Landsforening
Norges Automobilforbund (NAF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk direktemarkedsførings forening, NORDMA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett
Stiftelsen eforum.no
Telenor
Tele2

 

Til toppen