Høring - Utkast til ny lov om kosmetiske produkter

Høringsfrist 1. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200403697

30.09.04

Utkast til ny lov om kosmetiske produkter

Helsedepartementet sender med dette utkast til ny lov om kosmetiske produkter på høring. Loven erstatter lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. jf www.lovdata.no.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til lov. Høringsdokumentene vil bli lagt ut på www.hd.dep.no.

Høringsfrist: 1. desember 2004.

Høringsuttalelser bes sendt til: Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep., 0030 Oslo

Med hilsen

Jon Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef

Tove Elisabeth Løken
seniorrådgiver

Høringsnotat (pdf-format)

Utkast til loven (pdf-format)

Akademikerne
Bransjerådet for Naturmidler (BRN)
Dagligvareleverandørenes Forening
Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin
Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Dyrebeskyttelsen i Norge
Dyrevernalliansen
Farmasiforbundet
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Framtiden i våre hender
Fylkesmennene
Fylkeslegene
Giftinformasjonssentralen
Greenpeace-Norge
Grønn Hverdag
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutt for apotekforskning
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kosmetikkleverandørenes Forening
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Miljøheimevernet
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt Folkehelseinstitutt / avd for miljømedisin
Natur og Ungdom
NOAH-for dyrs rettigheter
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Frisørmesterforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøgskole
Norges handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU
Norges Veterinærhøgskole
Norsk forening for helhetsmedisin
Norsk forsøksdyrsentra
Norsk helse- og Sosialforbund
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk pasientforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norske Homeopaters landsforbund
Norske Kosmetologers- og hudterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon, NHO
Pantentstyret
Politidirektorate
Regjeringsadvokaten
Rikshospitalet / Hudavdelingen
Riksrevisjonen
Rådet for dyreetikk
Sosial- og helsedirektoratet
Statens Forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens Legemiddelverk
Statens veterinære laboratorier
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Teknologibedriftenes landsforening
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund