Høring - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Vedlagt følger utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og utdypende forklaring/veiledning. Formålet med retningslinjene er blant annet å sikre at planleggingen bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. I tillegg til å angi fysiske krav som skal etterstrebes i planleggingen, inneholder retningslinjene bestemmelser om ansvarsforhold og saksbehandling. Det stilles i denne forbindelse tydelige krav til blant annet medvirkning, kartlegging og dokumentasjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2008

Vår ref.: -

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-1 kan Kongen gi retningslinjer for den fysiske, økonomiske og sosiale utviklingen i fylker og kommuner som skal legges til grunn for planleggingen.

Vedlagt følger utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og utdypende forklaring/veiledning. Formålet med retningslinjene er blant annet å sikre at planleggingen bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. I tillegg til å angi fysiske krav som skal etterstrebes i planleggingen, inneholder retningslinjene bestemmelser om ansvarsforhold og saksbehandling. Det stilles i denne forbindelse tydelige krav til blant annet medvirkning, kartlegging og dokumentasjon.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming skal legges til grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven. Etter Miljøverndepartementets mening er imidlertid universell utforming i planleggingen alene ikke tilstrekkelig for å nå det nasjonale mål om at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. I utkastet foreslås det derfor at retningslinjene bør brukes i øvrig forvaltningsvirksomhet innen de rammene sektorlovene gir.

Miljøverndepartementet understreker at rikspolitiske retningslinjer for universell utforming vil bli sett i sammenheng med øvrig arbeid med universell utforming, herunder oppfølgningen av Syseutvalgets utredning i NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet.

Departementet opplyser videre at det vil bli foretatt en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene av forslaget til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming før Regjeringen tar endelig stilling til dette.


Avslutningsvis nevnes at forståelsen av begrepet universell utforming som verdibegrep for kvalitet og likeverd i samfunnsutformingen er nærmere gjennomgått i Miljøverndepartementets temarapport Universell utforming - begrepsavklaring, datert 26.10.2007.

Uttalelse til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming sendes innen 15. mars 2008 til:  Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 Oslo eller postmottak@md.dep.no

 

Med hilsen


Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Bjørn Casper Horgen
 avdelingsdirektør

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Råd for funksjonshemmede i kommunene
Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede

Direktoratet for naturforvaltning,
Norsk Polarinstitutt,
Riksantikvaren,
Statens forurensningstilsyn,
Statens bygningstekniske etat,
Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Utdanningsdirektoratet,
Sosial- og helsedirektoratet,
Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet
Nasjonal dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne,
Norsk Designråd,
Forbrukerrådet,
Statens råd for funksjonshemmede
Standard Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, (FFO)
Norges Handikapforbund,
Norges Blindeforbund
Samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner, (SAFO)
Hørselshemmedes Landsforbund,
Norsk Ergoterapiforbund,
Norsk Kommunalteknisk Forening, Forum for Fysisk Planlegging.
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske Arkitekters Landsforbund
Forum for kommunale planleggere (FKP)
Byggenæringens landsforening
IKT-Norge,
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Statens seniorråd

Arkitekthøyskolen i Oslo
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Nasjonal pådriverenhet universiteter og høgskoler NTNU


 

Til toppen