Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2013