Høring - vikarbyrådirektivet

Prop. 74 L (2011-2012) Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2010

Vår ref.: 200900242-/AVDH

Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til det ovennevnte høringsnotatet.

Departementet ber om at høringsinstansene selv sørger for å forelegge saken for underliggende etater, tilknyttede organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/ad. Direktivet i dansk og engelsk versjon ligger også ute på nettsidene til Arbeidsdepartementet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 10. desember 2010.

Med hilsen

Ragnhild Nordaas (e.f.)
Avdelingsdirektør

                                                             Andreas van den Heuvel
                                                             førstekonsulent

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, v/Stein Evju
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • Nei til EU
 • NITO
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges handelshøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Landsbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS