Høring- Forslag til endring av EØS-vareloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven). EØS-vareloven § 3 annet ledd og tredje ledd om behandling av klager på Norsk akkrediterings avgjørelser om akkreditering foreslås endret. Endringen innebærer et unntak fra forvaltningslovens regler om klage, og er begrunnet i internasjonale krav til akkrediteringsorganer.

Status: På høring

Høringsfrist: 29.09.2017