Høring- Forslag til endring av EØS-vareloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven). EØS-vareloven § 3 annet ledd og tredje ledd om behandling av klager på Norsk akkrediterings avgjørelser om akkreditering foreslås endret. Endringen innebærer et unntak fra forvaltningslovens regler om klage, og er begrunnet i internasjonale krav til akkrediteringsorganer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2017

Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Finansdepartementet 

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

 Justis- og beredskapsdepartementet

 Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Olje- og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet

 Utenriksdepartementet 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Enterprise Europe Network

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Innovasjon Norge

Justervesenet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Norsk akkreditering

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

DNV GL

Finans Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nemko

Regnskap Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Norsk Elektroteknisk Komité

Næringslivets Hovedorganisasjon

Standard Norge

Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)