Høringer

Høring – alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Arbeids- og sosialdepartementet sender nå forslag om regler for uføres alderspensjon på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2019

Vår ref.: 19/2840

Arbeids- og sosialdepartementet sender nå forslag om regler for uføres alderspensjon på høring. Forslaget innebærer at alderspensjon til uføre født 1954 og senere skal levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon til arbeidsføre, og at skjermingstillegget som har blitt innvilget i til uføre i årskullene 1944–1953 ikke videreføres for yngre årskull.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. desember 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dag Holen
avdelingsdirektør

 

 • Alle departementer
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den norske aktuarforening
 • Finans Norge
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon 
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens Seniorråd
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund