Høring – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2008

Vår ref.:

I henhold til liste over høringsinstanser 

 

Deres ref                           Vår ref                                           Dato
                                        200800988-/CEF                             08.07.2008

 

Høring – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Departementet foreslår en endring av utlendingsforskriften § 49 annet ledd annet punk-tum vedrørende beregning av toårsfristen for bortfall av bosettingstillatelse. Etter ut-lendingsloven § 12 fjerde ledd, bortfaller bosettingstillatelse når utlendingen har opp-holdt seg utenfor riket sammenhengende i to år. Departementet foreslår at ny toårsfrist etter et utenlandsopphold begynner å løpe når utlendingen har oppholdt seg i riket minst like lenge som varigheten av det forutgående oppholdet utenfor riket.

Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft innen utløpet av 2008.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om for-slaget også bør forelegges eventuelle underordnede organer. Uttalelser til forslaget bes sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo, innen 8. oktober 2008. Det bes om at eventuelle uttalelser også sen-des elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til: cef@aid.dep.no.

1. Gjeldende rett
Etter utlendingsloven § 12 fjerde ledd, bortfaller bosettingstillatelse når utlendingen har hatt bopel eller faktisk opphold utenfor riket sammenhengende i mer enn to år.  I ut-lendingsforskriften § 49 om bortfall, er det en bestemmelse i annet ledd første punktum om at oppholdet utenfor riket skal anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket.

I gjeldende forskrift § 49 annet ledd annet punktum er det videre fastsatt at oppholdet utenfor riket også skal anses å være sammenhengende dersom utlendingen ”i løpet av en fireårsperiode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på mer enn to år.” 

2. Departementets forslag
Departementet har besluttet å endre bestemmelsen om beregning av toårsfristen i ut-lendingsforskriften § 49 annet ledd annet punktum, fordi man anser at den både er problematisk i forhold til lovens vilkår om at oppholdet i utlandet må være sammen-hengende, og fordi den legger strengere begrensninger på muligheten til utenlands-opphold enn det som er nødvendig og ønskelig. Bestemmelsen ville kunne føre til bort-fall av bosettingstillatelse selv om utlendingen har langvarige opphold i riket. For ek-sempel vil regelen føre til bortfall i en situasjon hvor utlendingen i løpet av en fireårspe-riode oppholder seg utenfor riket i hele år 1, en uke av år 2, og i hele år 4, og vedkom-mende for øvrig oppholder seg i Norge både før og etter denne fireårsperioden. At ut-lendingen oppholder seg sammenhengende i Norge i nesten to år (nesten hele år 2 og hele år 3) imellom de to utenlandsoppholdene på (i overkant av) ett år i år 1 og 4, vil med andre ord ikke være nok til å hindre bortfall. Dette er etter departementets vurde-ring unødig strengt, og samsvarer heller ikke med den bestemmelsen man har om at enkelte utlendinger kan erverve bosettingstillatelse på tross av at de i løpet av en tre-årsperiode har oppholdt seg inntil 15 måneder i utlandet, jf. utlendingsforskriften § 44 første ledd annet punktum.

Den gjeldende fireårsregelen kom inn i forskriften i 1999. Før dette hadde forskriften følgende beregningsregel i § 49:

”For at ny frist etter første ledd skal begynne å løpe, må utlendingen oppholde seg i riket minst like lenge som varigheten av det forutgående oppholdet utenfor riket.”

Denne bestemmelsen samsvarer etter departementets vurdering langt bedre med lo-vens bestemmelse. Selv om bortfall kunne inntreffe på tross av at utlendingen har hatt et mellomliggende opphold i Norge av relativt lang varighet, mener departementet at det er nødvendig å ha en bestemmelse som hindrer at utlendingen kan være mer bosatt mer i utlandet enn i Norge uten at bortfall av bosettingstillatelse inntreffer. Departe-mentet foreslår derfor å gjeninnføre den siterte bestemmelsen.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementets forslag vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekven-ser.

Forslag til endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 Om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

§ 49 annet ledd skal lyde:
Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket. For at ny toårsfrist etter første ledd skal begynne å løpe, må utlendingen oppholde seg i riket minst like lenge som varigheten av det forutgående oppholdet utenfor riket.


Med hilsen


Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Den norske dommerforening
 • Fagforbundet
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Politiets Fellesforbund
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk Innvandrerforum
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Den norske kirke
 • Islamsk Råd
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Amnesty International Norge
 • Flyktninghjelpen
 • Helsingforskomitéen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • NORAD
 • Norsk Folkehjelp
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Røde Kors
  SOS Rasisme
 • UNHCR Stockholm
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Domstolsadministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NAV
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Arbeiderpartiet
 • Det liberale folkepartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Antirasistisk Senter
 • Juridisk Rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Rettspolitisk forening
 • Norsk senter for menneskerettigheter

 

 

 

Til toppen