Høring – endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften)

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2016

Vår ref.: 16/1107

Ansvaret for drift og videreutvikling av ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg ligger i dag hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Olje- og energidepartementet vil fra 1. juli 2016 legge ansvaret for ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg til Enova.

Forslaget til forskriftsendringer legger til rette for å legge ansvaret for ordningene til Enova. I tillegg foreslås noen språklige og redaksjonelle endringer i energimerkeforskriften.

Det gjøres oppmerksom at det pågår et eget arbeid om videreutvikling av ordningene. I brev av 13. januar 2016 ba departementet Enova om å vurdere styrker og svakheter ved innretningen av ordningene. Denne analysen kan resultere i forslag om ytterligere endringer av energimerkeforskriften på et senere tidspunkt. Et eventuelt slikt forslag vil være gjenstand for egen høring.

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes innen mandag 6. juni 2016.Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme

med en uttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Høringsnotatet ligger tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Marianne Norman Tønsberg (22 24 63 46).

 

Med hilsen                                                                        

 

Toril J. Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Marianne Norman Tønsberg

                                                                                          rådgiver

 

Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Miljødirektoratet

Datatilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Forbrukerrådet

Norwegian Green Building Counsil

Boligprodusentenes forening

Byggenæringens Landsforbund

Den norske Advokatforening

Energi Norge

Enova SF

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forsvarsbygg

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima og miljødepartementet

NVE

NoBio

Norsk Fjernvarme

Norsk Solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Sintef Byggforsk

Standard Norge

Statsbygg