Høring – endring av utlendingsforskriften § 107 – gyldighetsperioden for flerreisevisum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2007

Vår ref.: 200605856

Høring – endring av utlendingsforskriften § 107 – gyldighetsperioden for flerreisevisum

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Departementet foreslår en tilføyelse i utlendingsforskriften § 107 annet ledd vedrørende gyldighetsperioden for flerreisevisum. Med flerreisevisum menes at et visum gis gyldighet for et bestemt eller ubestemt antall innreiser. Med gyldighetsperiode menes tidsperioden visumet gjelder for (fra og med – til og med). Departementet foreslår at flerreisevisum, etter nærmere retningslinjer fastsatt av departementet, for bestemte personkategorier skal kunne gis gyldighet for inntil fem år.

Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft i løpet av høsten 2007.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om forslaget også bør forelegges eventuelle underordnede organer. Uttalelser til forslaget bes sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo, innen mandag 3. september 2007. Det bes om at eventuelle uttalelser også sendes pr. e-post til: vms@aid.dep.no

 

1. Bakgrunn

Norge undertegnet 8. juni 2007 en bilateral avtale med Russland om visse forenklinger i forbindelse med utstedelse av visum til de to landene (en såkalt ”visumfasiliteringsavtale”). Avtalen vil bidra til å forenkle reisevirksomhet og kontakt mellom Norge og Russland. Det åpnes bl.a. for at det på gitte betingelser kan innvilges flerreisevisum for inntil fem år for en rekke grupper, som for eksempel offisielle delegasjoner, forretningsreisende, journalister og deltakere i internasjonale sports- og kulturarrangementer. I tillegg åpnes det for gebyrfritak for en rekke grupper. Avtalen inneholder også bestemmelser om behandlingstiden for visumsøknader.

Visumfasiliteringsavtalen Norge nå har inngått med Russland, tilsvarer en avtale mellom Russland og EU som trådte i kraft 1. juni 2007. Avtalen er viktig for å sikre gjensidig felles visumpraksis mellom alle Schengen-landene og Russland.

Siden avtalen mellom Russland og EU allerede har trådt i kraft, er det av stor betydning for det felles Schengen-samarbeidet at den tilsvarende avtalen mellom Russland og Norge trer i kraft så raskt som mulig. For at Norge skal kunne oppfylle avtalen, kreves det en endring av utlendingsforskriften § 107 vedrørende gyldighetsperioden for flerreisevisum. Det er ønskelig at hjemmelsgrunnlaget i norsk rett kommer på plass snarest. Å avvente forskrift til ny utlendingslov vil ta for lang tid. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet forslag til ny utlendingslov for Stortinget 29. juni d.å., jf. Ot.prp. nr. 75 (2006–2007).)

 

2. Gjeldende rett

Utgangspunktet i utlendingsforskriften i dag er at besøksvisum innvilges for én innreise, men det kan gjøres unntak. Besøksvisum som gir rett til flere innreiser, såkalt flerreisevisum (multiple-entry visa), kan i visse situasjoner gis med en varighet på inntil ett år. Utlendingsforskriften § 107 annet ledd lyder:

Besøksvisum gis vanligvis for én innreise. Ved særlig behov kan det gis for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innen et tidsrom av 12 måneder.

 

3. Schengen-regelverket

I Konsulærinstruksen del V, pkt. 2.1, åpnes det for at visum unntaksvis kan utstedes for en periode på mer enn ett år, men ikke mer enn fem år, for bestemte kategorier av personer. Konsulærinstruksens bestemmelser om flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år planlegges videreført i Schengen-samarbeidets nye regelverk som skal kodifiseres i en ny visumforordning. Slik forslaget lyder i dag, vil flerreisevisum ikke lenger begrenses til ”unntaksvise” tilfeller, men kunne være en standard løsning i visse situasjoner. EU-kommisjonen forklarer dette med det oppståtte behovet i forbindelse med det økende antallet personer som regelmessig reiser til Schengen-territoriet av yrkesmessige eller familiemessige årsaker, slik som forretningsfolk, offentlige tjenestemenn og sjømenn.

 

4. Departementets forslag

Norges visumfasiliteringsavtale med Russland gjør at utlendingsforskriften må endres, ved at det innføres hjemmel for å kunne utstede flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år for bestemte kategorier av personer. De aktuelle personkategoriene er russiske statsborgere som er politikere, dommere, nærmeste familie til personer med lovlig opphold i Norge, deltakere i offisielle delegasjoner, forretningsreisende, yrkessjåfører, universitetsansatte, idrettsutøvere, journalister og deltakere i kulturelle utvekslingsprogrammer.

Norge er p.t. i forhandlinger med Ukraina om en tilsvarende visumfasiliteringsavtale, og det vil i nær fremtid startes forhandlinger om tilsvarende avtaler med en rekke land som EU har inngått slike avtaler med. I de nye visumfasiliteringsavtalene som EU har fremforhandlet/inngått, er flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år standard for visse personkategorier. Det tas også sikte på at dette vil være standard i de tilsvarende avtalene som Norge fremforhandler med de samme landene. I likhet med Norge – Russland-avtalen vil altså slike fremtidige avtaler forutsette at nasjonalt regelverk åpner for å utstede flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år for de persongruppene som omfattes av avtalene.

Uavhengig av hvilke bilaterale avtaler som inngås, er det ønskelig å kunne innvilge flerreisevisum med gyldighetsperiode utover ett år for enkelte personkategorier. For eksempel er det påvist et sterkt behov for utenlandske sjømenn for å kunne få utstedt flerreisevisum med gyldighetsperiode på flere år. Likeledes vil også en del andre yrkesutøvere kunne ha behov for en utvidet gyldighetsperiode for besøksvisumet, idet de ofte har hyppige innreiser over lengre perioder, men hvor hvert enkelt opphold er av kort varighet. Dersom det kan utstedes flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år, innebærer det at de aktuelle gruppene slipper å søke om nytt visum for hver innreise, og de vil kun måtte betale ett behandlingsgebyr. En adgang til å innvilge flerreisevisum for inntil fem år vil være meget praktisk og tidsbesparende for de aktuelle gruppene, samtidig som det vil være ressursbesparende for utenriksstasjonene, som da slipper å behandle gjentatte søknader fra de samme personene.

På denne bakgrunn foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet at det innføres en generell hjemmel som gir mulighet for å innvilge flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år for bestemte kategorier av personer. Vi foreslår at dette gjøres ved å tilføye et nytt siste punktum i utlendingsforskriften § 107 annet ledd.

Det bør tilligge departementet å fastsette nærmere retningslinjer for når slikt flerreisevisum skal kunne gis. Det anses ikke hensiktsmessig å nevne de enkelte personkategoriene i selve forskriftsteksten. Felles for de personkategoriene som opplistes i retningslinjene vil imidlertid måtte være at de er bona fide-søkere som kan dokumentere et reelt behov for å reise regelmessig til Norge.

Departementet kan ikke se at en endring som nevnt vil kunne bidra til å svekke visuminstituttet. Ved innføringen av den felles europeiske databasen Visa Information System (VIS), hvor alle visumsøkere skal registreres med biometriske kjennetegn, vil statene få et redskap i bekjempelsen av ulovlig innvandring. Samtidig vil dette legge forholdende til rette for at bona fide-søkere får lettere innreise til Norge og Schengen-territoriet. I juni d.å. ble det oppnådd politisk enighet om VIS-forordningen i EU, og oppstart for VIS-databasen er planlagt til medio 2009. (Et lovforslag vedrørende implementeringen av VIS i norsk rett har vært på bred høring, jf. departementets høringsbrev av 6. mars 2006.)

Det presiseres at selv om et flerreisevisum etter forslaget her gis gyldighet for inntil fem år, innebærer ikke dette at samlet tid på Schengen-territoriet kan overstige tre måneder i løpet av en periode på seks måneder, jf. utlendingsforskriften § 7 annet ledd.

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementets forslag antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Dersom utlendingsforskriften endres i tråd med forslaget, vil det innebære noe ressursbesparelse for saksbehandlingen, ettersom det innenfor en femårsperiode kun vil være én visumsøknad å behandle fra de aktuelle søkerne. Antall søknader antas imidlertid ikke å bli redusert i en grad som vil medføre økonomiske besparelser av særlig størrelse.

Med hilsen
Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

 

 
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Forslag til endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 Om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsforskriften)

§ 107 annet ledd skal lyde:
     Besøksvisum gis vanligvis for én innreise. Ved særlig behov kan det gis for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innen et tidsrom av 12 måneder. Etter nærmere retningslinjer fastsatt av departementet kan visum for bestemte kategorier av personer gis for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innen et tidsrom av fem år.

 

 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Departementene
 • Det norske Arbeiderparti
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Fremskrittspartiet
 • Human Rights Service
 • Høyres hovedorganisasjon
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss, Innvandrergruppa
 • Jussformidlingen
 • Kirkerådet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • MiRA-Senteret
 • Norges Juristforbund
 • Norges lensmannslag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
 • Politidirektoratet
 • Politiembetsmennenes Landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politiets utlendingsenhet
 • PRESS Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senterpartiets hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR, Stockholm
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Venstre

 

Til toppen