Høring — Endring i bestemmelsene om fornyelse av rekvisisjoner om dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler

Høringsfrist 5.3.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400240

21.01.2005

Endring i bestemmelsene om fornyelse av rekvisisjoner om dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler

For å gjøre det lettere for bruker å fornye rekvisisjon til ortopediske hjelpemidler ønsker departementet at fastlegen på nærmere vilkår gis adgang til å fornye spesialistenes rekvisisjoner.

Med hjemmel i folketrygdloven § 10-7 er det gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsprotese, øyeprotese og parykk. Etter forskriftens § 3 skal ortopediske hjelpemidler rekvireres av relevant legespesialist. Med fullmakt fra legen kan brukeren selv søke om fornyelse av hjelpemiddelet i en periode på fem år. Hvis legen godtgjør at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan fullmakt gis for en periode på opptil ti år. Forskriften følger vedlagt.

På grunn av mangel på legespesialister tar det ofte svært lang til å få fornyet rekvisisjon fra en godkjent legespesialist når fullmaktsperioden har utløpt. Dette medfører problemer både for brukerne og for de ortopediske verkstedene.

Sosial- og helsedirektoratet har gitt uttalelse i sakens anledning og mener at det vil være faglig forsvarlig og hensiktsmessig at fastlegene gis adgang til å fornye rekvisisjonene for diagnosegrupper som ikke har behov for vurdering av spesialist, men faglig oppfølging av fastlegen.

Departementet vurderer på dette grunnlag å ta inn et nytt tredje ledd i forskriftens § 3 nr. 3 med følgende ordlyd:

Hvis det er fastslått at medlemmets medisinske tilstand og behovet for hjelpemiddel er uendret, kan medlemmets fastlege forlenge gyldighetstiden med inntil fem år for en fullmakt gitt av en godkjent rekvirent etter § 2. Hvis rekvirenten opprinnelig har gitt fullmakt for en periode på inntil ti år kan fastlegen forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.

Vi ber om merknader til forslaget innen torsdag 5. mars 2005.

Med hilsen

Knut B. Christophersen
avdelingsdirektør

Katrine Stensholt
seniorrådgiver

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Hjemmel: L28.02.1997 nr 19 § 10-7, § 22-2

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd og § 22-2 første ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav i.
Endret F22.12.1998 nr 1436, F15.02.1999 nr 215, F21.12.1999 nr 1522, F28.01.2000 nr 69, F10.02.2000 nr 124, F20.06.2001 nr 732 i kraft 01.07.2001, F04.04.2002 nr 324, F07.06.2002 nr 790 i kraft straks, F11.07.2002 nr 836 i kraft straks. F12.12.2002 nr 1487 i kraft 01.01.2003. F07.04.2003 nr 453 i kraft straks. F11.12.2003 nr 1492 i kraft 01.01.2004, F14.06.2004 nr 890 i kraft 14.06.2004, F11.10.2004 nr 1374 i kraft straks, F23.12.2004 nr 1811 i kraft 01.01.2005.

I Ortopediske hjelpemidler

§ 1.

Et medlem med varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har rett til stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av nødvendig og hensiktsmessig protese eller ortose. Et medlem under 26 år har også rett til stønad til spesialprotese til fritidsbruk.

Spesiallaget "myk fotseng" (ikke vanlige innleggssåler) ved større fotdeformiteter regnes som ortose.

Utgiftene ved anskaffelse av spesiallaget "myk fotseng" dekkes i den utstrekning de overstiger 200 kroner pr. enhet (400 kroner pr. par). Det kan ytes stønad til ett par fotsenger pr. kalenderår. Hvis det foreligger særlige grunner, kan det ytes stønad til mer enn ett par. Dersom spesialist i indremedisin eller ortopedi godtgjør at medlemmet har behov for hyppig utskifting av fotseng på grunn av forebygging eller behandling av alvorlige sårdannelser ved diabetes mellitus, dekkes utgiftene for mer enn ett par fotsenger pr. kalenderår fullt ut.

Ved anskaffelse av fottøy til fast montering på protese eller ortose gjelder reglene i § 2 og § 3 om antall fottøy, egenbetaling og fornyelse tilsvarende.

Hvis et medlem har et særlig behov for å skifte protese eller ortose eller av andre særlige grunner trenger det, kan medlemmet få dekket utgiftene til reserveeksemplar.

§ 2.

Et medlem som fyller vilkårene i § 1 første ledd har rett til stønad til anskaffelse og tilpasning av ortopedisk fottøy når:

a) fottøyet er spesialsydd for medlemmet,

b) fabrikkmessig framstilt fottøy krever spesielt tilpasset endring, eller

c) fabrikkmessig framstilt fottøy erstatter spesiallaget ortopedisk fottøy. Det ytes ikke stønad til fabrikkmessig framstilt fottøy når det eneste spesielle ved fottøyets funksjon er å gi rom for både fot og fotseng.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par ortopedisk fottøy pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ortopedisk fottøy ved første gangs anskaffelse, til barn i vekst og når lege godtgjør at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt.

Utgiftene ved anskaffelse av ortopedisk fottøy som nevnt i første ledd bokstav a, dekkes i den utstrekning de overstiger 600 kroner pr. anskaffelse. For barn under 10 år dekkes utgiftene i den utstrekning de overstiger 350 kroner pr. anskaffelse. Ved anskaffelse av ortopedisk fottøy som nevnt i første ledd bokstav c ytes det stønad med inntil 1.330 kroner pr. anskaffelse.

Når det gis dispensasjon etter bestemmelsen i andre ledd for barn i vekst og på grunn av funksjonsforstyrrelsens art, dekkes utgiftene fullt ut.

§ 3.

1. Det gis stønad til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopediske hjelpemidler som er nevnt i § 1 og § 2, når det foreligger rekvisisjon fra en spesialist i ortopedisk kirurgi eller en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

For ortoser og ortopedisk fottøy kan rekvisisjon også gis av en spesialist i nevrologi, revmatologi eller indremedisin, alt etter hvilken tilstand som gjør anskaffelsen nødvendig. Spesialist i pediatri kan rekvirere ortoser til bruk i barnets første leveår.

Rekvisisjon kan også gis av avdelingsoverlege eller den lege overlegen bemyndiger ved sykehusavdeling som har behov for å kunne rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Rekvisisjonen gis på blankett fastsatt av Rikstrygdeverket, og sendes trygdekontoret.

Legen kan ikke rekvirere ortopediske hjelpemidler som leveres av et ortopedisk verksted som legen selv eller legens nærmeste pårørende har økonomiske interesser i.

2 Legen sørger for at det ortopediske hjelpemidlet blir bestilt.

I den utstrekning det er mulig bør arbeidet med de vanskeligere typer av ortopediske hjelpemidler utføres ved de protesesentra som er eller blir opprettet, eventuelt av avdeling eller institusjon som har spesialisert seg på ortopediteknikkens område

3 Etter fullmakt fra legen kan medlemmet selv søke om fornyelse av sitt ortopediske hjelpemiddel i en periode på inntil fem år. Hvis legen godtgjør at det er åpenbart at hjelpemiddelbehovet ikke vil endres, kan fullmakt gis for en periode på inntil ti år.

En offentlig godkjent ortopediingeniør skal attestere at fornyelsen av hjelpemidlet er faglig forsvarlig.

4 Medlemmet kan ved fornyelse selv søke omforhåndstilsagn om stønad til mer enn to par ortopedisk fottøy og ett par fotsenger pr. kalenderår hvis legen har angitt at rekvisisjonene kan gjelde ved fornyelser i en periode på inntil fem år.

5. Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.

6. Den ortopediingeniøren som har hatt ansvaret for å tilpasse hjelpemidlet skal attestere at hjelpemidlet er hensiktsmessig og kvalitetsmessig utført.

§ 4.

Rikstrygdeverket skal inngå avtaler med ortopediske verksteder og forhandlere om levering av og priser på ortopediske hjelpemidler. Det ytes bare stønad til ortopediske hjelpemidler som er levert av verksteder og forhandlere i henhold til slik avtale.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for ortopediske hjelpemidler til den som har rett til stønad etter folketrygdloven § 5-24.

II Brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

§ 5. Brystprotese

1. Etter operative inngrep eller ved medfødt ensidig utviklingsanomali ytes det stønad til anskaffelse av hensiktsmessig brystprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Unntaksvis kan det ytes stønad til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønnsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling. Ved fornyelse av protese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring. Når særlige grunner tilsier det, kan trygdekontoret likevel kreve legeerklæring ved fornyelse.

2. Det skal også ytes stønad til reserveeksemplar.

3. Rikstrygdeverket skal inngå avtaler med leverandører om levering av og priser på brystproteser. Det ytes bare stønad til brystproteser som er levert i henhold til slik avtale.

4. Stønad til brystprotese kan begrenses til et beløp som fastsettes av Rikstrygdeverket.

5. Ved den første tilpasningen av brystprotese kan det ytes stønad til en spesialbrystholder med inntil 700 kroner. Det kan ikke ytes stønad til spesielle klær for den som bruker brystprotese..

§ 6. Ansiktsdefektprotese

1. Det ytes stønad til anskaffelse av hensiktsmessig ansiktsdefektprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Ved fornyelse av ansiktsdefektprotese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring.

2. Det kan også ytes stønad til reserveeksemplar.

3. Det ytes stønad til festeanordninger og annet nødvendig tilbehør til ansiktsdefektprotese.

4. Utgifter til ansiktsdefektprotese og tilbehør dekkes fullt ut.

§ 7. Øyeprotese

1. Det ytes stønad til anskaffelse av hensiktsmessig øyeprotese når det er bekreftet ved legeerklæring at protese er nødvendig. Ved fornyelse av øyeprotese ytes det stønad uten at det foreligger legeerklæring.

2. Utgifter til øyeprotese dekkes fullt ut.

3. Til et medlem under 18 år kan det ytes stønad til reserveeksemplar når dette anses nødvendig.

§ 8. Parykk

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet. Unntaksvis kan det ytes stønad til parykk til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønnsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling.

Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil 4.650 kroner pr. kalenderår. Hvis medlemmet må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil 13.000 kroner pr. kalenderår. Det er et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermatolog eller spesialavdeling i sykehus.

Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 18 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr. kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk.

Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil 4.650 kroner pr. kalenderår.

III Alminnelig fottøy

§ 9

1. Det ytes stønad til nødvendig anskaffelse av ekstra par alminnelig fottøy, som medlemmet må ha på grunn av ulik fotstørrelse. Det må godtgjøres ved legeerklæring at medlemmet har ulik fotstørrelse med minst to hele skonummer.

2. Stønad ytes til anskaffelse av inntil to ekstra par alminnelig fottøy per år med inntil 700 kroner per par.

3. Det kan gjøres unntak fra antallsbegrensningen i nr. 2 til barn i vekst og når lege godtgjør at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt. Når det gjøres unntak på grunn av funksjonsforstyrrelse, dekkes utgifter til begge par fottøy med inntil 700 kroner per par.

IV Fellesbestemmelser

§ 10

1. Trygdekontorets tilsagn om stønad må innhentes før anskaffelsen finner sted. Selv om forhåndstilsagn ikke er innhentet, kan det likevel gis stønad dersom det er klart at tilsagn ville ha blitt gitt.

2. Trygdekontoret foretar direkte oppgjør med forhandler av ortopediske hjelpemidler dersom vilkårene for stønad etter denne forskriften er oppfylt.

3. Det kan inngås avtale om direkte oppgjør av stønad til proteser som nevnt i avsnitt II etter retningslinjer som fastsettes av Rikstrygdeverket. Det kan herunder stilles særskilte vilkår til forhandleren om vareutvalg, prøverom m.m.

§ 11.

Trygden yter full stønad til nødvendig legeundersøkelse i forbindelse med anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel eller protese som nevnt i denne forskrift etter takster fastsatt av Rikstrygdeverket.

§ 12.

Hvis et medlem må reise til lege, helseinstitusjon, attføringsinstitutt eller forhandler i forbindelse med anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel eller protese, dekker trygden reiseutgiftene etter regler og takster fastsatt av Rikstrygdeverket.

§ 13.

Rikstrygdeverket kan gi nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av denne forskriften.

§ 14.

Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.

Merknader til endringsforslagene:

Til § 3 nr. 1 første, andre og nytt tredje ledd:

Etter gjeldende § 3 nr. 1 kan ortopediske hjelpemidler rekvireres av spesialist i ortopedisk kirurgi eller annen lege som er godkjent av Statens helsetilsyn. Ortoser og ortopedisk fottøy kan også rekvireres av spesialist i nevrologi, revmatologi og indremedisin, alt etter hvilken tilstand som gjør anskaffelsen nødvendig.

Statens helsetilsyn har i praksis gitt spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering generell rekvisisjonsrett. Spesialist i pediatri har i henhold til Rikstrygdeverkets retningslinjer hatt rett til å rekvirere Freykas pute og lignende hjelpemidler i behandlingen av hofteleddsdysplasi hos nyfødte.

Det foreslås at også de sistnevnte legespesialisters rekvisisjonsrett forskriftsfestes. Spesialist i pediatri vil etter forslaget bare kunne rekvirere korrigerende ortoser til bruk i barnets første leveår. Proteser kan bare rekvireres av spesialist i ortopedisk kirurgi eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

I tillegg til de leger som har rekvisisjonsrett i kraft av sin spesialitet, fins en liste over leger, sykehusavdelinger mv. som er godkjent av Statens helsetilsyn som rekvirenter. I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltning vil Statens helsetilsyn bli fritatt for denne oppgaven. I stedet foreslås en bestemmelse om at rekvisisjon også kan gis av avdelingsoverlegen eller den legen som overlegen bemyndiger ved sykehusavdelinger som har behov for å kunne rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Statens helsetilsyn vil ikke lenger kunne søkes om godkjenning som rekvirent, og den eksisterende listen vil bli avviklet etter en overgangsperiode. Det innebærer at sykehjem mv. vil måtte ordne seg på en annen måte, f.eks. innlede samarbeid med en sykehusavdeling eller en spesialist som har rekvisisjonsrett.

Til § 3 nr. 1 nytt femte ledd:

Etter forskrift om stønad til fysikalsk behandling (folketrygdloven § 5-8) gis det i alminnelighet ikke stønad til behandling av legens egne pasienter i legens eget institutt eller i et institutt som legen har økonomiske interesser i. Etter forskrift om stønad til høreapparat (folketrygdloven § 10-7) kan legen ikke rekvirere høreapparat som er levert av et firma som legen selv eller hans nærmeste pårørende har økonomiske interesser i.

For å sikre ryddige forhold og et enhetlig regelverk foreslås en tilsvarende bestemmelse for rekvisisjon av ortopediske hjelpemidler.

Til § 9:

Betegnelsen "ortopedisk skotøy "foreslås erstattet av "ortopedisk fottøy", for å gi en enhetlig språkbruk i forskriften, jf. kapittel I om ortopediske hjelpemidler.

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norsk Ortopedisk Forening v/Eivind Witsø
Norske Ortopediingeniørers Forening
Ortopediske Verksteders Landsforbund