Høring – Endringer i energiloven - utenlandsforbindelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012

Vår ref.:

 

Høringbrev i pdf

 

Høring – Endringer i energiloven – Utenlandsforbindelser

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energiloven på høring. Det foreslås endringer i § 4-2 om utførsel og innførsel av elektrisk energi.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Høringsfristen er fredag 16. november 2012. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Ole Svihus (22 24 69 30) eller underdirektør Olav Boge (22 24 63 83).

 

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                                   Olav Boge

                                                                                           underdirektør

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Bergen Energi AS

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Vassdragsregulantenes fagforum