Høring – Endringer i Patentstyrets avgiftsforskrift av 11. april 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2007

1 Innledning

 

Endringer i regelverket innenfor patent medfører forslag om endringer i avgiftsforskriften av 11. april 2003 nr. 456 sist endret ved forskrift av 11. mars 2005 nr. 227.

 

Patentstyret fremmer her forslag om enkelte endringer i avgiftsforskriften. Bakgrunnen for endringsforslagene er som følger:

1)      innføring av nye bestemmelser i patentloven på grunn av tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), for eksempel avgift for validering av europeiske søknader,

2)      innføring av administrativ overprøving for patent,

3)      mindre språklige og redaksjonelle endringer, som for eksempel retting av henvisninger til designloven, samt

4)      innføring av konsekvenser for unnlatt betaling i enkelte tilfeller med mer.

 

Endringsforslagene gjennomgås i pkt. 2 (patent), pkt. 3 (design) og pkt. 4 (generelle endringer).

 

Pkt. 5 omhandler økonomiske og administrative konsekvenser, mens vedlegg 1 viser en oversikt over de foreslåtte endringene.

 

2 Endringsforslag patent

2.1 Avgift for administrativ overprøving

Vi foreslår at avgift for administrativ overprøving (patent) skal være på kr 8000.

 

Dagens avgift for administrativ overprøving (design og foretaksnavn) kr. 2700 vil ikke dekke kostnadene som løper ved behandlingen av patentsaker. Kostnadsforskjellen kan forklares med at patenter ofte har mer dokumentasjon, og sakens tekniske vanskelighetsgrad og kompleksitet er ofte mye høyere enn for eksempel i saker vedrørende design eller foretaksnavn. Det vil her være naturlig å vurdere en differensiering mellom patentsaker på den ene siden og design/foretaksnavn på den andre siden. En differensiering av avgiften innebærer videre at vi følger prinsippet som ligger bak avgiftsforskriften, nemlig at inntekten (avgiften) i størst mulig grad skal dekke kostnaden.

 

Denne avgiften følger dansk og svensk avgiftsnivå for tilsvarende avgift.

 

I dag finnes det en lignende ordning for patentsaker, nemlig administrativ patentbegrensning for patentinnehaveren etter patentloven § 39 a. Avgiften er her kr 6300, jf. avgiftsforskriften § 24. Administrativ overprøving etter patentloven § 52 b innebærer, i motsetning til patentbegrensning etter § 39 a, at det er flere parter og et omstridt faktum. Det er derfor naturlig at avgiften settes noe høyere enn for ordningen med patentbegrensning.

 

Prinsippet om å tilbakebetale halve avgiften ved avvisning følger allerede av tilsvarende bestemmelser for administrativ overprøving etter designloven og for registreringer av foretaksnavn. Det vil være en vesentlig ressursbruk ved behandling av avvisningsvedtak hvor deler av avgiften vil dekke de påløpte kostnader.

 

Ny § 21 a       

For krav om administrativ overprøving etter patentloven § 52 b skal det ved påkrav betales kr 8000.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.    

            Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve avgiftsbeløpet.

 

2.2 Avgifter for europeiske patenter

V foreslår at det innføres to nye bestemmelser vedrørende EPC-relaterte avgifter, som kan plasseres som nye bestemmelser § 25 a og § 25 b.

 

Tiltredelsen til EPC medfører enkelte endringer av patentloven samt korresponderende endringer i avgiftsforskriften.

 

2.2.1 Valideringsavgift/Oversettelsesavgift etter patentloven § 66 c (ny bestemmelse)

Ny bestemmelse i patentloven § 66 c første ledd innebærer at et europeisk patent får virkning i Norge hvis søkeren innleverer til Patentstyret en norsk oversettelse av den tekst som ligger til grunn for beslutningen om å meddele patentet i Det europeiske patentverket (EPO). Tilsvarende gjelder der EPO har besluttet at et europeisk patent skal opprettholdes i endret form. Ny § 66 c annet ledd sier at første ledd gjelder tilsvarende for europeisk patent som er endret på bakgrunn av sentralisert patentbegrensing i EPO.

 

For trykking av patentskrift foreslår vi å følge malen som er i avgiftsforskriften § 18 for meddelelsesavgift, nemlig å ha en tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes på kr 250. Danmark har tilsvarende avgift.

 

Endringsforslag:

For slik validering av EPO-patenter ønsker Patentstyret å ta avgift. Vi foreslår derfor en ny bestemmelse i avgiftsforskriften § 25 a, som kan være som følger:

 

Ny § 25 a

For validering etter patentloven § 66 c skal det ved påkrav betales kr 1100, og med tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes på kr 250.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses oversettelsen for ikke å være innlevert og patentet er ikke validert.

 

Tilsvarende avgift foreslås for rettelse av oversettelse etter ny § 66 j.

 

Ny § 25 b

For rettelse av oversettelse etter patentloven § 66 j skal det ved påkrav betales kr 1100, og med tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes på kr 250.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses rettet oversettelse for ikke å være innlevert.

 

3 Endringer i henvisninger til designforskriften

 

Det er feil henvisninger i følgende bestemmelser, som vi her foreslår rettet:

Avgiftsforskriften § 39: Riktig henvisning skal være designforskriften § 17.

Avgiftsforskriften § 40: Riktig henvisning skal være designforskriften § 18.

Avgiftsforskriften § 41: Riktig henvisning skal være designforskriften § 19.

4 Generelle endringer

4.1 Avgiftsforskriften § 1

Bestemmelsen i § 1 femte ledd regulerer elektronisk kommunikasjon.

 

Endringsforslag

Vi foreslår å presisere § 1 femte ledd litra a) for å tydeliggjøre at det gjelder kommunikasjon gjennom et innleveringssystem som er godkjent av Patentstyret. Dette omfatter Altinn hvor søknader og korrespondanse kommer inn til Patentstyret via Altinn, mens litra b) gjelder kommunikasjon til Patentstyrets e-postadresse. Det følger av bestemmelsen at Patentstyret bestemmer hvilke format som er lesbare for så vidt gjelder litra b), mens det for litra a) ikke er noen slik bestemmelse. Dette innebærer i praksis at Patentstyret via Altinn mottar søknader og korrespondanse som kommer i svært ulike formater, noe som skaper betydelig merarbeid for Patentstyret og som også øker risikoen for at enkelte elementer ved søknaden ikke kommer frem til Patentstyret.

 

I tillegg til presiseringen i § 1 femte ledd litra a), ønsker vi et nytt sjette ledd som sier noe om hvilke elektroniske formater Patentstyret kan godkjenne. Vedlegg til patentsøknad kommer i dag i ulike formater, som for eksempel Powerpoint med mer. For å sikre at alle vedleggene kommer gjennom og er i format som Patentstyret kan motta, ønsker vi en presisering i nytt sjette ledd. Presiseringen er som følger:

 

§ 1 sjette ledd

Patentstyret bestemmer nærmere hvordan slik elektronisk kommunikasjon kan foregå, herunder hvilke elektroniske formater som kan benyttes.

 

4.2 Innføring av konsekvenser for unnlatt betaling

I de fleste avgiftsbestemmelsene sies det konkret hvilken konsekvens unnlatt betaling får. For eksempel avgiftsforskriften § 7 for søknad om endring i et registrert varemerke, hvor konsekvensen følger av annet ledd, nemlig at unnlatt betaling innebærer at søknaden om endring ikke anses som innkommet.

 

Dette oppsettet er imidlertid ikke konsekvent gjennomført, og det ønsker vi nå å rydde opp i. De foreslåtte endringene vil ikke innebære noen ulemper for brukerne, men medføre en klargjøring av konsekvenser for unnlatt betaling.

 

Dette innebærer at det innføres konsekvenser for unnlatt betaling i for eksempel §§ 4, 15, 37 og 38.

 

4.3 Presisering av § 48 a vedrørende foretaksnavneregistreringer

I endringsforslag til § 48 a er det nå forsøkt tydeliggjort skillet mellom foretaksnavneloven § 3-6 som gjelder for Patentstyret og § 3-7 som gjelder klage til Patentstyrets annen avdeling. Slik gjeldende bestemmelse er formulert, har Patentstyrets annen avdeling ikke anledning til å anse klagen hvis klager unnlater å betale klageavgiften innen den gitte fristen.

 

Endringsforslag

Vi foreslår at § 48 a blir som følger:

 

§ 48 a  Avgift for administrativ overprøving av vedtak hjemlet i foretaksnavneloven

For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 skal det ved

påkrav betales kr 2700.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om

administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6, skal

Patentstyret tilbakebetale halve avgiftsbeløpet.

For klage etter § 3-7 skal det ved påkrav betales kr 2700.
Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter,

anses klagen som ikke innkommet.

4.4 Endring av tilbakebetalingsregler, jf. § 49

Bestemmelsen regulerer tilbakebetaling av innbetalte avgifter, men den sier kun hva som ikke skal tilbakebetales, og ikke hva som faktisk skal tilbakebetales.

 

Tilbakebetalingen kan deles inn i to grupper: 1) Tilbakebetaling av innbetalt granskingsavgift i patentsøknader, og 2) tilbakebetaling av andre avgifter.

 

4.4.1 Tilbakebetaling av innbetalt granskingsavgift i patentsøknader

Tilbakebetaling av granskingsavgift på patentområdet er blitt en omfattende oppgave for Patentstyret. I de fleste tilfellene skjer tilbakebetaling fordi årsavgiften ikke er betalt og søknaden derfor er blitt henlagt. Dette gjelder gjerne ”ikke-førstesøknader”, det vil si søknader hovedsaklig fra utenlandske søkere som er innlevert med prioritet. Tilbakebetaling av granskingsavgift reguleres av avgiftsforskriften § 49 første ledd.

 

Det er i dag kun virksomheter som har flere enn 20 årsverk som må betale granskingsavgift til Patentstyret ved innlevering av en patentsøknad. Denne granskingsavgiften er definert som en del av søknadsavgiften. For disse er grunnavgiften på kr 1100 og granskingsavgiften på kr 3100. En søker som er virksomhet med 20 årsverk eller mindre betaler ikke granskingsavgift, men kun en grunnavgift på kr 800.

 

Etter svenske avgiftsbestemmelser er søknadsavgiften på SEK 3.000 hvor 2.500 er identifisert som granskingsavgift. Etter danske avgiftsbestemmelser er søknadsavgiften på DKK 3.000, og her er det ingen oppdeling i granskingsavgift. Ingen av dem har en bestemmelse lik avgiftsforskriften § 49.

 

I 2005 tilbakebetalte Patentstyret kr 1.420.000 hvor granskingsavgiften utgjør ca 50 % av de totale tilbakebetalingene. I tillegg kommer de administrative kostnadene forbundet med slike tilbakebetalinger.

 

 

Etter Norges kommende tiltredelse til EPC antas det at de fleste største søkerne vil gå via EPO, slik at denne foreslåtte bestemmelsen ikke vil få stor praktisk betydning.

 

Endringsforslag

Grunnavgiften dekker i dag ikke Patentstyrets kostnader ved en søknad, selv om den trekkes før gransking påbegynnes. Kostnadene dekkes først inn etter betaling av årsavgifter.

 

Hoveddelen av søknader som i dag har nytte av bestemmelsen om tilbakebetaling, er de internasjonale søknadene med prioritet. Disse ligger gjerne på vent noen år, siden de har prioritet fra andre land. En del av disse søkerne presumeres å bruke ventetiden med etterfølgende trekking av søknadene sine som en bevisst strategi for best mulig beskyttelse, mer enn at de uheldigvis oversitter en frist selv, slik at søknaden blir henlagt.

 

Vi foreslår derfor å slette første ledd i § 49.

 

4.4.2 Tilbakebetaling av andre avgifter

Tilbakebetaling av alle andre avgifter reguleres av avgiftsforskriften § 49 annet ledd:

”For øvrig tilbakebetales ikke avgifter som er innbetalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften her.”

 

Skjæringstidspunktet for hvorvidt betalingen er skjedd ”i samsvar” med lov eller forskrift, må ta utgangspunkt i betalingstidspunktet. Endrede forhold etter betalingstidspunktet gir ikke grunnlag for tilbakebetaling.

 

Avgift som innbetales innenfor gitte tidsfrister, eller på et tidspunkt der betalingen kan medføre en mulighet for viderebehandling av rettigheten, skal ikke tilbakebetales.

 

Eksempel: Hvis varemerkesøker betaler kun søknadsavgift etter at saken er henlagt – men innenfor gjenopptagelsesfristen – kan dette tolkes som i samsvar med saksbehandlingsreglene, da saken ennå ikke er død. Det at søker ikke også betaler gjenopptagelsesavgift innebærer at saken vil dø, men søknadsavgiften ble betalt inn på et tidspunkt hvor saken fremdeles var i live.

 

Avgift som innbetales etter at rettigheten er opphørt med endelig virkning skal tilbakebetales. Eksempel: Hvis søker betaler inn søknadsavgift etter at saken er blitt endelig henlagt (og oppreisningsfristen er utløpt), er betalingen ikke i samsvar med saksbehandlingsreglene, og Patentstyret vil her tilbakebetale denne avgiften.

 

Endringsforslag

Ny § 49 blir da som følger:

Avgifter som er innbetalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften her, tilbakebetales ikke.

 

 

4.5 Bruk av faktura og ”ved påkrav”

Bruk av ordene ”ved påkrav” indikerer at avgiften skal betales med faktura utsendt fra Patentstyret.

 

4.5.1 Innføring av ”ved påkrav”

Ordene ”ved påkrav” har ved en forglemmelse ikke blitt tatt med i avgiftsforskriften § 33 ved tidligere revideringer av avgiftsforskriften. Denne endringen medfører ingen realitetsendring, da det implisitt følger av patentloven § 31 at avgift skal betales med faktura.

 

Endringsforslag

Vi ønsker at ordene ”ved påkrav” tas inn i § 33.

 

4.5.2 Fjerning av ordene ”ved påkrav” vedrørende avgift for prioritetsdokumenter

I dag skal avgift for kopi av prioritetsdokumenter etter avgiftsforskriften betales ved faktura. Denne ordningen er lite praktisk siden avgiften er forholdsvis liten (kr 300) og ikke vil dekke de administrative kostnadene ved fakturabehandling i Patentstyret. For den som ber om slik kopi og for Patentstyret er det mest hensiktsmessig om denne avgiften betales direkte til Patentstyrets konto, og ikke ved bruk av faktura.

 

Endringsforslag

Vi foreslår at ordene ”ved påkrav” fjernes fra bestemmelsene i avgiftsforskriften §§ 10, 25 og 47.

4.6 Språklige endringer

Vi foreslår enkelte språklige moderniseringer som tidligere blant annet er gjennomført i designloven. Det gjelder for eksempel at ”krav” erstatter ”begjæring”, se for eksempel avgiftsforskriften §§ 19 og 20, og at ”innlevering” erstatter ”inngivelse”, se for eksempel § 18.

 

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

 

De foreslåtte endringene vil bety noe økte utgifter for søkerne og brukerne av patentsystemet. På den annen side åpnes det for nye muligheter, så som mulighet til å kreve administrativ overprøving av en rettighet.

 

Vi tror imidlertid ikke at forslagene her innebærer de store økonomiske og administrative konsekvenser for søkerne.

 

 

 


Vedlegg 1

 

 

Oversikt over de foreslåtte endringene

 

§ 1        

Dokument anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er mottatt på Patentstyrets kontor.

Dokument kan innleveres på Patentstyrets kontor i åpningstiden.

Dokument som legges i Patentstyrets postkasse utenfor åpningstiden anses innkommet påfølgende virkedag.

Dokument som er overført til Patentstyret elektronisk eller med telefaks anses innkommet når det er loggført som innkommet av Patentstyrets datasystem eller når telefaksen er mottatt komplett i Patentstyret.

Krav om at dokument skal innleveres skriftlig, er ikke til hinder for elektronisk kommunikasjon. Slik kommunikasjon kan skje
a) gjennom et innleveringssystem godkjent av Patentstyret, eller
b) til Patentstyrets elektroniske postadresse, i et teknisk format som er lesbart for Patentstyret.

Patentstyret bestemmer nærmere hvordan slik elektronisk kommunikasjon kan foregå, herunder hvilke elektroniske formater som kan benyttes.

 

§ 4

For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven § 17, skal det betales en søknadsavgift. Søknadsavgiften består av en grunnavgift, som inkluderer registrering i inntil tre klasser, og en tilleggsavgift for hver klasse utover tre.

                   Søknadsavgiften skal betales til Patentstyret ved påkrav etter følgende satser:

a)  grunnavgift, varemerke kr 2300

b)  tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerke kr 650

c)  grunnavgift, fellesmerke kr 3700

d)  tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerke kr 1500

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.

 

§ 10

For en bekreftet utskrift av varemerkeregisteret etter varemerkeloven § 61 skal det betales kr 300.

            For bekreftelse av en kopi av en varemerkesøknad med bilag som er tilgjengelig for enhver i henhold til varemerkeloven § 17a, jf. varemerkeloven § 61, skal det betales kr 300.

                   Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

 

§ 15    

Søknadsavgiften for nasjonale patentsøknader, jf. patentloven § 8 femte ledd, består av en grunnavgift, en granskingsavgift og en tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti.

Søknadsavgiften betales til Patentstyret ved påkrav etter følgende satser:
a)  grunnavgift kr 1100
b)  granskingsavgift kr 3100
c)  tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200

I tilfeller hvor søkeren er en enkeltperson eller småbedrift, eller flere slike i fellesskap når de til sammen ikke har flere årsverk enn det antallet som er oppgitt i fjerde ledd, første punktum, skal avgift betales etter følgende satser:
a)  grunnavgift kr 800
b)  granskingsavgift kr 0
c)  tilleggsavgift for hvert patentkrav utover ti kr 200

Med småbedrift menes i denne forskrift en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. Årsverk til selskaper som i forhold til hverandre er heleide datter- eller morselskap, skal summeres når det skal avgjøres om søkeren er en småbedrift. En søker kan pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. Med enkeltperson menes en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.


§ 18    

For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesavgift etter patentloven § 20 første ledd første punktum. Meddelelsesavgiften består av en grunnavgift, som inkluderer trykking av inntil 14 trykksider, og en tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes.

Skal det bare trykkes på en del av en side, regnes dette likevel som en hel trykkside. Hvis det etter søknadens innleveringsdag eller den dagen søknaden skal anses innlevert, er innkommet nye patentkrav slik at antallet krav overstiger det antallet som det er betalt søknadsavgift for etter § 15 i forskriften her, omfatter meddelelsesavgiften også en særskilt tilleggsavgift for hvert slikt nye patentkrav.

Meddelelsesavgiften skal betales ved påkrav etter følgende satser:
a)  grunnavgift kr 1100
b)  tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes kr 250
c)  særskilt tilleggsavgift for hvert nye patentkrav kr 200

For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 7, skal det ikke betales meddelelsesavgift.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som

henlagt.

 

§ 19    

For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven § 15 tredje ledd eller § 20 første ledd tredje punktum skal det ved påkrav betales kr 900.

Har søknadsbehandlingen tidligere vært gjenopptatt, skal det betales kr 1750.
Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet

om gjenopptagelse som ikke innkommet.

 

§ 20

For krav om oppreisning etter patentloven § 72 skal det ved påkrav betales kr 1550.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om oppreisning som ikke innkommet.

 

§ 21

For behandling av klage i Patentstyrets annen avdeling etter patentloven skal det ved påkrav betales kr 2600.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen som ikke innkommet.

 

Ny § 21 a       

For krav om administrativ overprøving etter patentloven §52 b skal det ved påkrav betales kr 8000.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.    

            Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve avgiftsbeløpet.


§ 23    

Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om innlevering og behandling av søknader om fritak for meddelelsesavgift etter patentloven § 20 annet ledd og om utsettelse med betaling av årsavgift etter patentloven § 42.

§ 24    

Ved innlevering av et krav om patentbegrensning etter patentloven § 39 a skal det ved påkrav betales begrensningsavgift på kr 6300.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om patentbegrensning som ikke innkommet.

§ 25    

For en bekreftet utskrift av patentregisteret skal det betales kr 300.

For bekreftelse av en kopi av en patentsøknad med beskrivelse, tegninger, sammendrag og krav skal det betales kr 300.

For en bekreftet kopi av et trykt norsk utlegningsskrift eller patentskrift skal det betales kr 300.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

Ny § 25 a

For validering etter patentloven § 66 c skal det ved påkrav betales kr 1100, og med tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes på kr 250.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses oversettelsen for ikke å være innlevert og patentet er ikke validert.

 

Ny § 25 b

For rettelse av oversettelse etter patentloven § 66 j skal det ved påkrav betales kr 1100, og med tilleggsavgift for hver side utover 14 som skal trykkes på kr 250.

            Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses rettet oversettelse for ikke å være innlevert.


§ 26     Avgifter for behandling og oversendelse av internasjonale patentsøknader som innleveres til Patentstyret som mottakende myndighet

For internasjonal patentsøknad som innleveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren ved påkrav betale til Patentstyret:
1.   søknadsavgift som nevnt i regel 15.1 i forskriftene til Washington-konvensjonen 19. juni 1970 nr. 1 om patentsamarbeid (patentsamarbeidskonvensjonen),
2.   nyhetsgranskingsavgift nevnt i regel 16.1 i patentsamarbeidskonvensjonens forskrifter, og
3.   viderebefordringsavgift for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet.

Avgiftene nevnt i første ledd nr. 1 til 3 forfaller til betaling én måned etter at den internasjonale søknaden er mottatt i Patentstyret.

Viderebefordringsavgift som nevnt i første ledd nr. 3 utgjør kr 550. 

§ 30    

For Patentstyrets befatning med internasjonale søknader skal søkeren i tilfeller som nevnt i regel 19.4 i Patentsamarbeidskonvensjonens forskrifter betale en avgift til Patentstyret. Avgiften forfaller til betaling en måned etter at søknaden er innlevert til Patentstyret, og utgjør kr 550.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den i første ledd angitte frist, anses den internasjonale søknaden som ikke innkommet.
 
§ 33

For internasjonale patentsøknader utgjør
a)  tilleggsavgift for tilleggsfrist etter patentloven § 31 tredje ledd kr 850.
b)  avgift til Patentstyret som nevnt i patentloven § 36 eller § 37 kr 2900.

            Avgiften etter første ledd skal betales ved påkrav til Patentstyret.


§ 35    

Ved innlevering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler skal søkeren ved påkrav betale søknadsavgift etter patentloven § 62 a annet ledd med det beløpet som er fastsatt i forskriften her § 15 annet ledd bokstav a og § 15 tredje ledd bokstav a.

Ved innlevering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for plantefarmasøytiske produkter skal søkeren ved påkrav betale søknadsavgift etter patentloven § 62 b annet ledd, jf. § 62 a annet ledd, med det beløpet som er fastsatt i forskriften her § 15 annet ledd bokstav a og § 15 tredje ledd bokstav a.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat i henhold til første og annet ledd som ikke innkommet.

For gjenopptakelse av behandlingen av en henlagt søknad skal det ved påkrav betales avgift som fastsatt i forskriften her § 19.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptagelse som ikke innkommet.

§ 36    

I saker angående meddelte sertifikater gjelder § 20 og § 21 bokstav b tilsvarende.

For behandling i Patentstyrets annen avdeling av krav om endring av et meddelt sertifikats gyldighetsperiode skal det ved påkrav betales kr 2600.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om endring som ikke innkommet.

§ 37    

For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven § 62 a tredje ledd, jf. § 62 b annet ledd, med det beløpet som er fastsatt i forskriften her § 22 om årsavgift for det 20. avgiftsåret.

Det skal betales årsavgift for hvert avgiftsår som begynner etter at patenttiden er løpt ut, selv om sertifikatet ikke er meddelt ved utløpet av patenttiden.

Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven § 62 a eller § 62 b, anses vernet opphørt.

§ 38

For søknad om registrering av design, jf. designloven § 13, skal det betales en søknadsavgift.

Søknadsavgiften skal betales til Patentstyret ved påkrav etter følgende satser:
a)  søknadsavgift kr 1300
b)  klasseavgift for hver klasse utover tre kr 400
c)  samregistreringsavgift for hver design utover én kr 850
d)  oppbevaringsavgift for hver innleverte modell som Patentstyret oppbevarer kr 1100
e)  avgift for supplerende undersøkelse, for hver design kr 750

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.

 

§ 39

For deling av en søknad etter designforskriften § 17 skal det ved påkrav betales en avgift etter satsene i § 38 for hver søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

 

§ 40

For deling av en registrering etter designforskriften § 18 skal det ved påkrav betales en avgift etter satsene i § 38 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

 

§ 41

For sammenslåing av to eller flere tidligere avdelte søknader eller registreringer etter designforskriften § 19, skal det ved påkrav betales en avgift etter satsene i § 38 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet.


§ 44

For krav om fornyelse av registreringen av en design etter designloven § 24 skal registreringshaveren betale fornyelsesavgift og eventuelle tilleggsavgifter. Betales fornyelsesavgiften etter utløpet av registreringsperioden, skal det dessuten betales en tilleggsavgift (respittavgift).

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen nevnt i designloven § 24, anses vernet som opphørt.

Fornyelsesavgiften og eventuelle tilleggsavgifter skal betales etter følgende satser:
a)  fornyelsesavgift for første gangs fornyelse kr 2200
b)  fornyelsesavgift for annen gangs fornyelse kr 2700
c)  fornyelsesavgift for tredje gangs fornyelse kr 3200
d)  fornyelsesavgift for fjerde gangs fornyelse kr 4400
e)  respittavgift kr 650
f)  klasseavgift for hver klasse utover tre som registreringen fornyes for kr 400
g)  samregistreringsavgift for hver design utover én som registreringen fornyes for kr 850
h)  oppbevaringsavgift for hver innleverte modell som Patentstyret oppbevarer kr 1100


§ 47

For en bekreftet utskrift av designregisteret skal det betales kr 300.

For bekreftelse av en kopi av en søknad om registrering av design med bilag skal det betales kr 300.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

§ 48 a  Avgift for administrativ overprøving av vedtak hjemlet i foretaksnavneloven

For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 skal det ved

påkrav betales kr 2700.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om

administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6, skal

Patentstyret tilbakebetale halve avgiftsbeløpet.

For klage etter § 3-7 skal det ved påkrav betales kr 2700.
Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen

som ikke innkommet.

§ 49

Avgifter som er innbetalt til Patentstyret i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften her, tilbakebetales ikke.


§ 51

Forskriften trer i kraft dd.mm.yy.
For supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler som er søkt i medhold av

forordning (EØF) nr. 1768/92 artikkel 19 nr. 3, jf. patentloven § 62 a, beregnes årsavgiften fra dagen for kunngjøringen her i riket av søknadens nummer og innleveringsdag.

Årsavgifter for patentsøknader og patenter som er forfalt til betaling før 1. mai 2003 skal betales etter de satsene som gjaldt før 1. mai 2003. Patentsøkere og patenthavere som allerede før 1. mai 2003 har betalt årsavgift i henhold til patentloven § 41 første ledd tredje punktum for avgiftsår som begynner etter 1. mai 2003, kan kreve tilbakebetalt differansen mellom det som etter de nye satsene skulle ha vært betalt, jf. forskriften her § 22, og det som faktisk er betalt.

Har perioden for en varemerkeregistrering utløpt før 1. mai 2003, skal registreringshaveren for fornyelse av registreringen betale fornyelsesavgift etter de satsene som gjaldt frem til 1. mai 2003. Registreringshaver som allerede før 1. mai 2003 har betalt fornyelsesavgift i henhold til varemerkeloven § 23 annet ledd første punktum for fornyelse av en registreringsperiode som utløper etter 1. mai 2003, kan kreve tilbakebetalt differansen mellom det som etter de nye satsene skulle ha vært betalt, jf. forskriften her § 6, og det som faktisk er betalt.

Hvis det er søkt om sertifikat i medhold av forordning (EF) nr. 1610/96 artikkel 19 nr. 3, jf. patentloven § 62b, skal årsavgiften for sertifikatet beregnes fra dagen for kunngjøringen av opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 2. Årsavgiften forfaller da første gang to måneder etter kunngjøringen.

Har perioden for en designregistrering utløpt før 1. mai 2003, skal registreringshaveren for fornyelse av registreringen betale fornyelsesavgift etter de satsene som gjaldt frem til 1. mai 2003.

Forskriften her gjelder også for klager eller krav om gjenopptakelse eller oppreisning som behandles etter reglene i mønsterloven, jf. designloven § 62 tredje ledd, hvis ikke klagen eller kravet om gjenopptakelse eller oppreisning er fremmet før 1. mai 2003. Designhaver som før 1. mai 2003 har betalt fornyelsesavgift i henhold til mønsterloven § 48 for fornyelse av en registreringsperiode som utløper etter 1. mai 2003, kan kreve tilbakebetalt differansen mellom det som etter de nye satsene skulle ha vært betalt, jf. forskriften her § 44, og det som faktisk er betalt.

Finansdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Justisdepartementet

Utenriksdepartementet

Høyesterett

Borgarting Lagmannsrett

Oslo Tingrett

Bioteknologinemda

Domstolsadministrasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Innovasjon Norge

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens legemiddelverk

Statskonsult

Den norsk Advokatforening

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler

Norges bedriftsforbund

Norges forskningsråd

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR

Norsk forening for industriens patentingeniører NIP

Norsk Oppfinnerforening

Norske Patentingeniørers Forening NPF

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

TEKNA

Norsk Hydro ASA

GE Health Care Oslo AS

Zacco Norge AS

Protector AS

Miljøstiftelsen Genesis

ForUM for utvikling og miljø

Til toppen