Høring – EU-kommisjonens grønnbok ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”

EU-kommisjonen offentliggjorde den 24. april 2013 Grønnboken ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”. Kulturdepartementet vil utarbeide et svar fra Norge til Kommisjonen og ber derfor om høringsinstansenes synspunkter på de spørsmål som reises i grønnboken.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2013

Vår ref.: 13/2626 ME/M3 HHO:MK

Høring – EU-kommisjonens grønnbok ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”.

 

EU-kommisjonen offentliggjorde den 24. april 2013 Grønnboken ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”.

Formålet med grønnboken er å danne grunnlag for videreutvikling av EUs regelverk og politikk det audiovisuelle området. EUs gjeldende direktiv på det audiovisuelle området (Europaparlamentets og rådsdirektiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester) er gjennomført i kringkastingsloven. Departementet legger derfor til grunn at eventuelle endringer av regelverket på dette området kan bli EØS-relevant. Grønnboken reiser en rekke spørsmål om hvilke regulatoriske endringer som er nødvendige som følge av den på­­gå­ende utviklingen av mediemarkedet. Det fokuseres særlig på mulighetene for øko­nomisk vekst, innovasjon i det europeiske mediemarkedet, mediemangfold, kulturelt mangfold, beskyttelse av forbrukerne og om beskyttelse av barn.

Grønnboken er tilgjengelig på en rekke språk på Kommisjonens nettside: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultations-media-issues.

Kulturdepartementet vil utarbeide et svar fra Norge til Kommisjonen og ber derfor om høringsinstansenes synspunkter på de spørsmål som reises i grønnboken. For øvrig oppfordrer EU-kommisjonen også interessenter til å sende inn høringssvar direkte til Kommisjonen. Høringsfrist for å komme med merknader til EU-kommisjonen er 31. august.  Eventuelle merknader må derfor være departementet i hende senest mandag 19. august 2013. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

 

Med hilsen

 

Lars Øyen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

 

Harald Høiby
seniorrådgiver

Høringsinstanser

Altibox AS

Amedia AS

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole, HiST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barneombudet

Edda Media

Familie &  Medier

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Get

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel-Norge

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Kunnskapsdepartementet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges markedsføringsforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske film-,og TV-og spillprodusenters forening

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Polaris Media

Post- og teletilsynet

RiksTV

Sámediggi/Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor ASA

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Verdens gang

Til toppen