Høring – Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og med fartøy under 15 meter i Henningsværboksen

Det gjelder i dag et generelt forbud mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene, men med enkelte unntak for fartøy under 11 meter. I denne høringen foreslås å innføre et generelt unntak fra dette forbudet for fartøy under 11 meter, samt at fartøy under 15 meter skal kunne fiske i Henningsværboksen når den er åpen for skreifiske. Gjennomføring av forslagene vil kunne gi de mest værutsatte fartøyene større valgfrihet mht. redskapsvalg og mulighet til å utøve et mer rasjonelt fiske innenfor fjordlinjene. For å unngå for stort fiskepress på kysttorsk og andre lokale bestander, foreslås det satt begrensninger på redskapsstørrelse som tilleggsvilkår.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.10.2017

Vår ref.: 17/3388

Høringsbrev.pdf

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Havforskningsinstituttet

Kommunenes sentralforbund

Kystvakten

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nofima AS

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges fritids- og småfiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Naturvernforbund

Norges Råfisklag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Regelrådet

Sametinget

SINTEF Ocean

Sjømat Norge

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Norges Fiskesalslag

WWF-Norge

Til toppen