Høring – Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og med fartøy under 15 meter i Henningsværboksen

Det gjelder i dag et generelt forbud mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene, men med enkelte unntak for fartøy under 11 meter. I denne høringen foreslås å innføre et generelt unntak fra dette forbudet for fartøy under 11 meter, samt at fartøy under 15 meter skal kunne fiske i Henningsværboksen når den er åpen for skreifiske. Gjennomføring av forslagene vil kunne gi de mest værutsatte fartøyene større valgfrihet mht. redskapsvalg og mulighet til å utøve et mer rasjonelt fiske innenfor fjordlinjene. For å unngå for stort fiskepress på kysttorsk og andre lokale bestander, foreslås det satt begrensninger på redskapsstørrelse som tilleggsvilkår.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.10.2017