Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2009, på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2008

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2009, på alminnelig høring med høringsfrist 26. november 2008. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for 2008 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2009. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(15.10.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (pdf-fil)

Høringsnotat om tilbakebetalingsforskriften for 2009 (pdf-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

 

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.12.2008. Forskriften er publisert på Lovdata.


 

Vår ref.: 200805216

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009

Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2008 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2009. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen.  De gjeldende forskrifter for 2008 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2008–2009), som ble lagt fram 7. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2008 tatt inn slik at forslagene til endring for 2009 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Det er i St.prp. nr. 1 (2008–2009) foreslått en ordning med ettergivelse av utdanningsgjeld for låntakere som i 2009 fullfører visse lærerutdanninger. Forslaget er innarbeidet i forskriften §§ 23-1 til 23-3.

Det foreslås videre en samordning av bestemmelser som gir rettigheter til låntakere som har barn under 10 år, se forslag til § 19-3.

For øvrig har de foreslåtte endringene ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Se høringsnotatet for omtale av øvrige endringer.
 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009 vil tre i kraft fra 1. januar 2009 og forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2008. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til 26. november 2008. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no i tillegg til oversendelse som brev.


Med hilsen

Jørgen Bjelle Smit (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Smogeli
seniorrådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen