Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2013 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2012

Vår ref.: 12/4722

Høring - forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

 

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 på alminnelig høring.

 

 Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for 2012 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2013. Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Gjeldende forskrift for 2012 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2012 tatt inn slik at forslagene til endring for 2013 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

 

  • Overgang fra fast til flytende rente ved oppheving av rentebindig skjer fra første dag i måneden etter avbrudd av fastrenteavtale (§ 2-3)
  • Justering av startdato for beregning av opptjeningstid for Finnmarksavskrivning (§ 20-1)

 

Se høringsnotatet for omtale av endringer.

 

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

skal tre i kraft fra 1. januar 2013. Forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember

2012. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er

normalt ved alminnelige høringer.

 

Høringsfrist settes til 6. desember 2012. Høringsuttalelsene bes sendt

 

elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

 

Med hilsen 

Lars Petter Flåtten (e.f.)                                  
avdelingsdirektør
Bjørn Rossevatn
rådgiver

Departementene

Folkehøgskolerådet

Friskoleorganisasjonene

Forum for Fagskoler

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Nettverk for private høyskoler

Private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

 

ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norske Dansekunstnere

Samskipnadsrådet

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI

Studentsamskipnadene

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Studentrettshjelpstiltakene

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Hovedorganisasjonen Virke

NAV

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)