Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring.
(25.10.2012)


 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 109 kB)

Høringsnotat – forslag til tildelingsforskrift 2013–2014 (PDF, 246 kB)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. februar 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014. Forskriften er publisert på Lovdata

 

 

Vår ref.: 12/4721

Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

 

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 på høring.

 

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2012-2013 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2013-2014. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2012-2013 er tilgjengelig på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

 

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

 

Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Støttesatsene vil bli økt i samsvar med statsbudsjettet. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

 

  • Utdanningsstøtte til søkere som får statsstipend fra Kina og Russland (§ 10-4)
  • Utvidet søknadsfrist for forsørgerstipend for søkere som får barn 1. mars eller senere (§ 14-2)
  • Omlegging av behovsprøvingstabellen for grunnstipend og lån (§ 21-8)
  • Endring av konverteringsordningen (§§ 27-3 og 29-10)
  • Utvidet rett til foreldrestipend for søker som føder barn før termindato (§ 43-1)
  • Gradert sykestipend for høsten 2013 (§ 44-1a)
  • Redusert frist for konvertering framover og bakover i tid, fra åtte til fire år (§§ 27-6 og 27-7).
  • Støtterett til videregående opplæring i utlandet for barn og ektefeller av studenter i utlandet (§ 35-8)
  • Forenkling av unntak for botidskrav i Norge ved utdanning i utlandet (§ 35-8)

 

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2012-2013 tatt inn slik at forslagene til endring for 2013-2014 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

 

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2013. Satsene gjelder fra 15. august 2013.

                        

Høringsfristen settes til 25. januar 2013. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

 

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)                                          
avdelingsdirektør
 Bjørn Rossevatn
 rådgiver

Departementene

Folkehøgskolerådet

Friskoleorganisasjonene

Forum for Fagskoler

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Nettverk for private høyskoler

Private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

 

ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norske Dansekunstnere

Samskipnadsrådet

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI

Studentsamskipnadene

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Studentrettshjelpstiltakene

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Hovedorganisasjonen Virke

NAV

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

Til toppen