Høring – forslag om endring av strukturkvoteordningen for konvensjonelle havfiskefartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2012

Vår ref.:

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om å heve kvotetakene for torsk og hyse i strukturkvoteordningen for den konvensjonelle havfiskeflåten.

Departementets forslag fremgår av vedlagte høringsnotat.
 
Høringsfristen er satt til 25. mai 2012.


Med hilsen

Sverre Johansen
fung. ekspedisjonssjef
Geir Evensen
avdelingsdirektør

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Finnmark fylkeskommune
Postboks 1294
9815 VADSØ

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset
6863 LEIKANGER

Norges Fiskarlag
Postboks 1233 Sluppen
7462 TRONDHEIM

Fiskebåtredernes forbund
Postboks 67
6001 ÅLESUND

Norsk Sjømannsforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum
0104 OSLO

Finansnæringens hovedorganisasjon
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo

Sparebankforeningen
Postboks 2521 Solli
0202 Oslo

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Postboks 5471 Majorstuen
0305 OSLO

Til toppen