Høring – forslag om endring av tidfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av tidfestingsregel for mannskapslott og tilhørende kostnader fra fiske og fangst.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2020

Vår ref.: 19/4403

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av tidfestingsregel for mannskapslott og tilhørende kostnader fra fiske og fangst.

Forslaget innebærer at det innføres et kontantprinsipp for tidfesting av mannskapslott. Med tidfesting siktes det til når en inntekstpost skal skattlegges og en kostnad fradras.  

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. 

Høringsfristen er 20. mars 2020. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                              Kåre Aasen Tveit
                                                                              lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Fiskebåt
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Garantikassen for fiskere
Pelagisk forening