Tariffnemndas høring – Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land, byggeplasser i Osloregionen og byggeplasser i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2008

Vår ref.: 200802768

 

Høring – Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette ut forslag til videreføring av følgende forskrifter på høring:

 • Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land
 • Forskrift 26. juni 2006 nr. 704 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen
 • Forskrift 21. november nr. 1291 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 21. mai 2008. Det innebærer at de eksisterende allmenngjøringsforskriftene gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

 

Begjæringene om allmenngjøring

Som bakgrunn for begjæringene om allmenngjøring har LO lagt til grunn at det fortsatt er et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft innenfor alle de tre forskriftenes virkeområder.

Det fremgår av begjæringen om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler på petroleumsanleggene at LO mener at den eksisterende forskriften har virket etter sin hensikt og bidratt til å skape ryddighet og oversiktlighet. LO viser til Fafos rapport 2007:32 hvor det fremgår at det foregår en viss underbetaling av faglærte arbeidstakere og at arbeidsgiverne ikke betaler utenlandske arbeidstakere mer enn minstelønnssatsene i allmenngjøingsforskriften, selv om det medfører betydelige lønnsforskjeller i forhold til norske kollegaer. Dersom minstelønnssatsene fjernes er LO redd lønnsnivået på petroleumsanleggene raskt vil krype under minimumsnivået.

I begjæringene om fortsatt allmenngjøring av elektrofagsoverenskomsten i Osloregionen og byggfagsoverenskomsten for byggeplasser i Norge viser LO til oppslag i media som viser at useriøse deler av byggenæringen preges av uryddige forhold og at sosial dumping ved bruk av utenlandske arbeidskraft fremdeles er et problem. Det er også vist til Arbeidstilsynets oppsummering av landsdekkende tilsyn i perioden 4. – 16. februar i år, hvor det fremgår at arbeidstakerne i 16 % av tilfellene (43 tilsyn) oppga at de tjente mindre enn minstelønnssatsene. I 7 av tilfellene oppga arbeidstakerne at de tjente mindre enn 70 kr per time. Det er også vist til at Arbeidstilsynet ved de samme tilsynene avdekket at det ofte ble arbeidet langt utover oppgitt arbeidstid uten noen form for overtidsbetaling, og at det hos flesteparten av virksomhetene ikke ble inngått avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. I Arbeidstilsynets oppsummering skilles det ikke mellom elektrofagene og byggfag. Det er LOs oppfatning at dette betyr at tendensen på byggeplassene er den samme for alle faggrupper.

LO legger til grunn at det fortsatt er behov for å videreføre alle de tre allmenngjøringsforskriftene som nødvendige tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere innenfor de tre forskriftenes virkeområde.

 

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den har ikke tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i disse tre sakene om fortsatt allmenngjøring. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrifter om fortsatt allmenngjøring på høring. Begjæringene og høringsuttalelsene vil deretter bli gjenstand for en grundig behandling før nemnda fatter vedtak. Lønnssatsene i de foreslåtte forskriftsutkastene er i samsvar med de nye lønnssatsene i overenskomstene for 2008 – 2010.

Høringssaken er lagt ut på internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dep/tilknyttede_virksomheter/tariffnemnda.html?id=85823

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse i å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39), Helen Remman (22 24 69 48) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 5. september 2008.

Med hilsen
Ellen Mo
Tariffnemndas leder

 

Vedlegg: 3

 

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Norges Rederiforbund
 • KS

 

 

Til toppen