Høring – forslag om midlertidig forskrift til pakkereiseloven som følge av utbruddet av Covid-19

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2020

Vår ref.: 20/1390

Høring – forslag om midlertidig forskrift til pakkereiseloven som følge av utbruddet av Covid-19

Barne- og familiedepartementet sender med dette et forslag om midlertidig forskrift til pakkereiseloven på høring, se vedlagte høringsnotat.

I høringsnotatet foreslår departementet å forlenge pakkereisearrangørenes tilbakebetalingsfrist ved avbestilling/avlysning av pakkereiser fra 14 dager til 3 måneder. Det foreslås at forlengelsen også gjelder forfalte krav. Det vil si at forskriften gis tilbakevirkende kraft.

Det legges også til rette for en ordning med kreditnota (voucher/tilgodelapp) som de reisende frivillig kan godta i stedet for kontant tilbakebetaling.

Ettersom det haster å få fastsatt forskriften, settes fristen for å avgi høringssvar til tirsdag 7. april kl. 16.00. Innspill sendes til postmottak@bfd.dep.no, hav@bfd.dep.no og nwo@bfd.dep.no.

Med hilsen

 

Eskil Havgar (e.f.)

kst. avdelingsdirektør

Nina Wilmar Oftedahl

seniorrådgiver

 

DNB

 

 

 

Finans Norge

     

Finansdepartementet

     

Forbruker Europa

     

Forbrukerrådet

     

Forbrukertilsynet

     

Hovedorganisasjonen Virke

     

Justis- og beredskapsdepartementet

     

NHO Reiseliv

     

Nordea

 

 

 

Nordic Guarantee

 

 

 

Norsk Reiseliv

 

 

 

Norsk Reiselivsforum

     

Nærings- og fiskeridepartementet

     

Regjeringsadvokaten

     

Reisegarantifondet

     

Samferdselsdepartementet

     

Tryg

 

 

 

Utenriksdepartementet