Høring – forslag om ny forskrift om tvangsmulkt

Høring – forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser § 17.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2016

Departementene
Regjeringsadvokaten
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Riksrevisjonen
Norges Kommunerevisorforbund
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Bedriftsforbundet
Rådgivende Ingeniørers Forening 
Maskinentreprenørenes Forbund
Arkitektbedriftene i Norge
IKT Norge
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Statens innkrevingssentral