Høring – forslag til endring av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen

Departementet foreslår her en hjemmel for å dispensere fra kravet om at kandidater skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk. Vi ber samtidig om høringsinstansenes vurdering av nødvendigheten av å ha et slikt språkkrav nedfelt i forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.03.2016

Vår ref.: 15/5558

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen på høring. Departementet foreslår her en hjemmel for å dispensere fra kravet om at kandidater skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk. Vi ber samtidig om høringsinstansenes vurdering av nødvendigheten av å ha et slikt språkkrav nedfelt i forskriften. 

Bakgrunn

Ifølge forskriftens § 2 om læringsutbytte skal uteksaminerte kandidater kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap både på norsk og engelsk. Ett av formålene med rammeplanen er å sikre at ingeniørkandidatene kan fungere i et internasjonalt miljø, jf. formålsbestemmelsen i § 1 i forskriften. Krav til kompetanse til å formidle kunnskap på engelsk må ses i sammenheng med dette formålet. Videre er ett av formålene at ingeniørutdanningen skal imøtekomme samfunnets krav til ingeniører, og norskferdigheter er et slikt krav. Krav til kompetanse til å formidle kunnskap på norsk knytter også an til den overordnede målsettingen om å sikre det norske språkets posisjon som fullverdig, samfunnsbærende språk i Norge og utdanningsinstitusjonenes ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-7. Ingeniører som arbeider i en norsk kontekst må kunne beherske norsk og norsk fagterminologi, ikke minst av sikkerhetgrunner. 

Kunnskapsdepartementet er kjent med at The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) og Rogaland kompetansesenter (RKK) har inngått en avtale om ingeniørutdanning i Norge for nigerianske studenter. Høgskolen i Stord/Haugesund har påtatt seg å utdanne disse studentene på oppdrag fra UNITAR og RKK . Undervisningen skal skje på engelsk og studentene skal tilbake til Nigeria etter endt utdanning. 

Det har dermed oppstått et behov for å fravike kravet om at ferdige kandidater skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk. 

Vurdering og forslag til endring i forskriften

I det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er ikke språkbeherskelse spesifisert, her heter det at kandidaten skal kunne "formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer". Videre følger det av § 2-2 femte ledd av opptaksforskriften at kravene til norskkunnskap ved opptak verken gjelder "søkere som skal tas opp til fremmedspråklige utdanningsprogram" eller "studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogram". Det betyr at verken kvalifikasjonsrammeverket eller opptaksregelverket er til hinder for å fravike et krav om at kandidater fra ingeniørutdanningen skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk. 

Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Stord/Haugesund og UNITAR og RKK viser at det kan oppstå behov for å fravike kravet til norskkompetanse i ingeniørutdanningen. Vi foreslår på denne bakgrunnen en hjemmel for Kunnskapsdepartementet til i særlige tilfeller å dispensere fra kravet om beherske norsk. 

Kunnskapsdepartementet foreslår følgende endring i § 2 Generell kompetanse annet ledd i rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen (endring i kursiv): 

"Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser. Etter søknad kan departementet i særlige tilfelle dispensere fra kravet om å beherske norsk.

Departementet er opptatt av at rammeplanforskriften ikke skal regulere forhold det ikke er nødvendig å regulere. Vi ber derfor om høringsinstansenes syn på spørsmålet om det er nødvendig å oppstille et slik kompetansekrav i forskriften. 

Høringssvar og frist

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2466123. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

Høringsfristen er 7. mars 2016

Med hilsen                                                            

Berit Johnsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Kristian Hegertun

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

Statlige og private universiteter og høyskoler

Norgesuniversitetet

Fagskoler

Fellesstudieadministrativt tjenestesenter

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Senter for internasjonalisering av utdanningen

VOX

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler

Utdanningsdirektoratet

Nasjonalt fagskoleråd

Norsk studentorganisasjon

ANSA

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Stipendiatorganisasjonen i Norge

Riksrevisjonen

Sametinget

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk presseforbund

Steinerskoleforbundet

Sosialistisk opplysningsforbund

Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

NHO

Abelia

Virke

Spekter

Akademikerne

Landsorganisasjonen i Norge

Unio

Fylkeskommunene

Fylkesmannsembetene

Samskipnadsrådet

Språkrådet