Høring- forslag til endring i overgangsbestemmelsen i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet foreslår å gi grunnskolelærerutdanningsinstitusjonene adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen frem til utgangen av 2017

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2015

Vår ref.: 15/2755

Høring - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om endring i rammeplanforskriften for grunnskolelærerutdanningene på høring.

Vi foreslår her å gi grunnskolelærerutdanningsinstitusjonene adgang til å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen frem til utgangen av 2017.

Bakgrunn for høringsforslaget

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene ble fastsatt 1. mars 2010 og gjelder for studenter som er tatt opp fra og med studieåret 2010–2011. Studenter som følger tidligere rammeplaner har etter overgangsbestemmelsen i § 6 rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember 2015. Fra dette tidpunktet oppheves rammeplanen for allmennlærerutdanningen.

Studenter som ble tatt opp på allmennlærerutdanningen studieåret 2009–2010 har dermed hatt to og et halvt års tilleggstid på å avslutte studiene sine. Imidlertid vil ikke alle studenter som følger tidligere rammeplaner rekke å fullføre påbegynt utdanning innen overgangstidens utløp. Dette gjelder blant annet studenter som er tatt opp på deltidsstudium i lærerutdanning, men også andre studenter med forsinket progresjon.

Flere grunnskolelærerutdanningsinstitusjoner ønsker på denne bakgrunnen å tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanning etter utløpet av overgangsperioden 31. desember 2015. På denne måten vil flere lærere bli uteksaminert, samtidig som studenter gis muligheten til å fullføre en utdanning som ellers vil være av mindre nytte for dem. Kunnskapsdepartementet ser verdien av at flest mulig allmennlærerstudenter gis mulighet for å fullføre påbegynte studier. Departementet foreslår dermed å åpne for at institusjonene kan tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen i ytterligere to år. Vi
understreker at denne endringen ikke gir studenten en rett til å ta eksamen
etter tidligere rammeplan. Endringen gir kun en adgang for institusjonene til å
tilby slike eksamener i det aktuelle tidsrommet. Vi forutsetter at de institusjonene dette er aktuelt for, samarbeider om å tilby eksamener, slik at flest mulig kandidater kan fullføre innen utløpet av 31. desember 2017.

Forslag til endring i forskrifter
Kunnskapsdepartementet foreslår følgende endring i overgangsbestemmelsen i § 6 i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og i forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Endringsforslaget er satt i kursiv.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2010. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med opptak til studieåret 2010-2011.

Studenter som følger tidligere rammeplaner har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember 2015. Fra dette tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 2005 nr. 1449 til rammeplan for allmennlærerutdanning. Universiteter og høyskoler som tilbyr grunnskolelærerutdanning, kan likevel tilby eksamener etter forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning inntil 31. desember 2017.

Høringssvar og frist
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: http://regjeringen.no/id2413067. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no.

Høringsfristen er 20. august 2015.

Eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen inntil 31. desember 2015
Studenter som var i gang med allmennlærerutdanningen da ny rammeplan ble innført, har som nevnt rett til å avlegge eksamen etter gammel rammeplan inntil 31. desember 2015.

Bakgrunnen for denne overgangsbestemmelsen var å sikre at allmennlærerstudenter kunne fullføre studiene selv med forsinket fremdrift og permisjoner, likevel senest innen utløpet av 2015. Disse studentene har krav på at de nødvendige eksamener blir avholdt, slik at de, under forutsetning av at de består eksamen, kan få utstedt vitnemål for fullført allmennlærerutdanning høsten 2015.

Departementet har fått informasjon som tilsier at det er en del tidligere studenter som ønsker å fullføre allmennlærerutdanningen sin innen utløpet av overgansgperioden. Departementet forventer at utdanningsinstitusjonene samarbeider nasjonalt om å få igjennom kandidater før fristen går ut. Studentenes rett til å avlegge eksamen innebærer ikke nødvendigvis en rett til å avlegge eksamen på ett bestemt studiested. En student som har opptak ved én institusjon, kan måtte avlegge eksamen ved en annen institusjon som tilbyr eksamen i det aktuelle emnet. Dersom ingen andre tilbyr eksamen i dette emnet, fordi de ikke har studenter som mangler eksamen i det, plikter den institusjonen der studenten er tatt opp å sørge for at
studentene får oppfylt rettighetene sine.

Etter § 3-10 første ledd i universitets- og høyskoleloven har de som oppfyller kravene til opptak, rett til å gå opp til eksamen. Retten til å gå opp tilk eksamen gjelder også for studenter som ikke er tatt opp ved vedkommende fag eller studium. Styret kan ifølge tredje ledd fastsette særskilt oppmeldingsfrist for disse studentene.

 

Med hilsen 

                                                                       
Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

 

                                                                                      Elisabeth Solberg
                                                                                      seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Fylkesmannen i    Aust-Agder

Fylkesmannen i    Buskerud

Fylkesmannen i    Finnmark

Fylkesmannen i    Hedmark

Fylkesmannen i    Hordaland

Fylkesmannen i Møre og    Romsdal

Fylkesmannen i    Nordland

Fylkesmannen i    Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i    Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Lærernes Yrkesforbund

Norsk Lektorlag

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Unio

Utdanningsforbundet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde vitenskapelig    høgskole i logistikk

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige    universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige    universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges    arktiske universitet

KS - kommunesektorens organisasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og    inkluderingsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Lærernes Yrkesforbund

Norsk Lektorlag

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Unio

Utdanningsforbundet

Akademikerforbundet

Econa

Fellesorganisasjonen

Forskerforbundet

Musikernes fellesorganisasjon

Naturviterne

Norges Ingeniør- og    Teknologorganisasjon

NLA Høgskolen

Norges Juristforbund

Norsk tjenestemannslag

Parat

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

STAFO

Nasjonalt organ for kvalitet i    utdanningen

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nettverk for private høyskoler

Norsk senter for menneskerettigheter

Pedagogstudentene i    Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

Universitets- og høgskolerådet

nasjonalt fagorgan for    kompetansepolitikk Vox

Til toppen