Høring – forslag til endringer i blåreseptforskriften § 4

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2015

Vår ref.: 15/1550

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i blåreseptforskriften på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold

Gjennom blåreseptordningen ytes det stønad til legemidler, jf. blåreseptforskriften fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14 og smittevernloven § 6-2.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringen endringer i blåresept­forskriften § 4a for å videreføre gjeldende praksis med stønad for nye legemidler til behandling av hepatitt C til pasienter med leverfibrosegrad (Metavir) F2 eller høyere.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfrist

Frist for høringsuttalelser er 4. juni 2015. 
 

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til Guro Lindland Nordeng på e-post gln@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 58 eller Tor Ivar Kanestrøm på e-post tik@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 96.

 

 Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                     Guro Lindland Nordeng
                                                     seniorrådgiver 

                                        

                                                                                         

Alarm
Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for human narkotikapolitikk
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) 
Lar-nett Norge
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Marborg
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nye Pluss
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Pro-Lar
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 

 

Til toppen